Multilingual Turkish Dictionary

ÇALQANTI

ÇALQANTI : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalxantı.
çalğantı. çalğam. çalğama. çağlam. çağlama. çağma. qaxma. qalxma. qələyan. qalaynama. qaynama. coşum. coşma. həyəcan.
sallantı. dalqıntı. sarsıntı. yalpantı.
yalxantı. yerxantı. yıxantı. yılxantı.
ələnti.
bulantı. bulanma. qalxıntı. coşuntu. coşuş. (ürək).
dalqıntı. qarıntı. tədirginlik. gərginlik. təşviş. müşəvvəş olma.
toxuntu