Multilingual Turkish Dictionary

ƏLBİRLİYİ

ƏLBİRLİYİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əlbir.
elbir. elbirliyi. bir ortaq istək uçun yapılan işbirliyi, yumuşbirliyi. iməcə. iməcəlik. yardımlaşma. təaavün
kooperat.
əlbirliyi yapmaq: əl ələ vermək.
əlbirliyi, eləlbirliyi ilə nərsəni yerindən endirmək, yerə vurmaq: alaşağı edmək