Multilingual Turkish Dictionary

ƏMTƏƏ

ƏMTƏƏ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. siya. iqt. commodity, goods II. s. siya. iqt. commodity; əmtəə istehsalı commodity production; əmtəə məhsulu commodity output; əmtəə mübadiləsi barter; əmtəə dövriyyəsi commodity circulation; əmtəə birjası commodity exchange

ƏMTƏƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. "meta" söz. cemi] iqt. kit. Mübadile üçün istehsal edilen emek meh-sulları; mal. Əmtəə insanın hər hansı bir eh-tiyacını təmin edən, habelə başqa şeyə də-yişdirilən şeydir.
[ömer Lütfi:] Şəhərdə olan bütün əmtəə təcili surətdə ixrac edil-məlidir. H.Nezerli. □ Əmtəə dövriyyəsi iqt.
malların xalq teserrüfatında dövr etmesi. Şəhərlə kənd arasında əmtəə dövriyyəsinin artması. Əmtəə istehsalı iqt.
seciyyevi xüsusiyyeti, alğı-satqı yolu ile mübadile üçün mehsul istehsal etmekden ibaret olan ictimai istehsal. Əmtəə mübadiləsi iqt.
mal mübadilesi, mal deyişme. Beynəlxalq əmtəə mübadiləsi.