Multilingual Turkish Dictionary

ƏNDAZƏ

ƏNDAZƏ : Azerbaijani English Dictionary

i.
[ölçü] measure; dimensions pl.; size; eyni əndazə də iki stol two tables of the same dimensions;
[ülgü, biçim] cut, pattern; Donların hamısı eyni əndazədə, eyni ölçüdə və eyni qiymətdə idi All of the dresses were of the same pattern, size and price;
[hədd, hüdud] bound, limit; əndazədən çıxmaq to exceed the bounds [of], to overstep the limits [of]; Hər şeyin bir əndazəsi var at. söz. There is a limit to everything;
[forma, quruluş] frame, shape; əndazəyə düşmək to assume an appropriate frame / look / fettle; əndazəyə salmaq to set* / to put* [d.] to rights

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

ulquş qalıb. ölçü. əndazə

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

çağ çək

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

çağlın

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

çan

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

çap qab

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

çək həd. dərək. qədər.
sevgilindən alanmasan sevdigin çək sevgivi

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

çəki

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

çəkim

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

çəklik

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

çəmə ölçü.
böyük çəmə: böyük hudud.
çəməvi güd: ölçüvü saxla. hududu gözlə.
çəmə qoymaq: hudud biçmək

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

çən çək. ölçü

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

çıxar həd

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

çıxarlı

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəğərlik

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəklək

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəklik

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dənək miqdar. həcm. əndazə

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dəngə

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dənğ

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dərcə

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dərcə

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dərəcə rədə

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dərək

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dərik

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dərlik qədər

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

dözüm

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

ərəc ölçü.
ərəcli: ölçülü. əndazəli.
ərəcsiz: ölçüsz. əndazəsiz.
ərəcin bil: ölçün bil. ölçüva bil. əndazəvi tanı.
ərəcdən çıxma: ölçüdən çıxma. əndazədən çıxma.
ərəcinə qoy: ölçüsünə qoy. əndazəsinə qoy.
hər nəyin ərəcsü var: hər nəyin ölçüsü

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

givəc

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

güvəc

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

im

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

kərit

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

kərtə

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

kərtək

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

kərti

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

kəsim

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qab

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatı

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatıq

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qatlaq
bu qatlaq

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qır

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıyrac

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıyran

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

qıyrat

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

lim

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

limit

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

ox
kəsim qaçırmayın.
tavır kəsimi: əxlaq ölçəmi.
kəsimi itirdik.
kəsimdən ötə özübilirsiz.
bu kəsimdə ağrıya dözmək yoxki olmaz, qalıb kimə düşə.
kəsimsiz: sınırsız

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

ölçək miqyas.-tezlik ölçəği: sürət əndazəsi

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

ölçəm

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

ölçü miqdar

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

ölçüm

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

salıq ölçü

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

sınır işarə

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

tutar

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

tutum

ƏNDAZƏ : Turuz Farsca - Türkce

uyqun qədər. layiq. şayistə

ƏNDAZƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.]
Kağızdan, karton-dan kesilmiş ülgü. // ölçü, miqyas, ölçü vahidi. □ Bir əndazədə
bir ölçüde, bir qaydada. [Qızların] hamısının libası bir qiy-mətdə, bir əndazədə və bir ölçüdə idi.
M.S.Ordubadi.
Tenasüb, simmetriya, quruluş düzgün-lüyü. Onun bədən əndazəsi yerli-yerindədir.
məc. Hedd, hüdud; norma. Hər şeyin əndazəsi olmalıdır. Əndazədən artıq.
Ən-dazə qoyaq, üç gün oturaq. (Ata. sözü). Tü-kün əndazədən artıq görünür; Quyruğun gör necə yerlə sürünür. A.Sehhet. □ Əndazə-dən çıxmaq
endazeni aşmaq, heddini aş-maq. Görsən tanımazsan yarımsaqqalı; çı-xıb əndazədən dövləti, malı. Q.Zakir. [Süb-hanverdizade] hər hansı bir qonaqlıqda ən¬dazədən çıxmaz və öz hörmətini gözlərdi. S.Rehimov. Əndazəyə düşmək
lazımi şekle düşmek. Əndazəyə salmaq
yönde-me, qaydaya salmaq, lazımi şekle salmaq.