Multilingual Turkish Dictionary

ƏNTİŞLƏLİ

ƏNTİŞLƏLİ : Turuz Dictionary

əndişləli. anğuşalı. tədirgin. huzursuz. müztərib. narahat. rahatsız

ƏNTİŞLƏLİ : Turuz Dictionary

əndişləli. anğuşalı. tədirgin. huzursuz. müztərib. narahat. rahatsız