Multilingual Turkish Dictionary

ƏQLƏNİŞ

ƏQLƏNİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkləniş.
əklənmə. birkinmə. birkişmə. birkiniş. birləşmə. qavuşma. bağlanış. bağlanma. qatılma. qatılış. yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. iltənmə. iltəniş. ulaşma. ulaşış. görüşmə. düşüşmə. iltihaq. mülhəq, vəsl olma.
aylanış. əlləşik. uğraşıq. işgüc. görəv. məşquliyyət.
əklənmə. əklənim. ulanma. ulanım. ulnalım. ulnaşım. qatılma. qatılış. qatılım. saplanma. saplanış. saplanım. yapşınma. yapşınış. yapşınım. inzimam əlavələnmə

ƏQLƏNİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkləniş. sikut