Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRİQ

ƏQRİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrik.
əğirtilən ip. əğrilmiş ip•.
inhiraf.
nərsənin yatmış, əğrik durumu: sərgik. yatım

ƏQRİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrik.
əyrik. əğik. əyik. əğinik. əyinik. əğimli. əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğiliş. əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. əğrənti. əyrənti. yönəliş. yönəlim. girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. meyillik. təmayül.
əğrilmiş. işlənmiş. aşınmış. əsgit. əsgimiş. püsküt. köhnə. çürük. kövrük. yarparıq.
bir yana əğrik, əğilmiş: qıvrıq. bükmə. bükük. əğmə. əymə.
əğrib. əğilmiş. yaprığ. qatlanmış. yığıq. bir bir üsdünə yığılmış.
əğriş. əğrit. əğrinc. ağma. ağış. ağıt. ağınc. yağma. yağış. yağıt. yağınc. yayma. yayqış. yayıq. yayınc. cavma. cavış. cayma. cayış. yavma. yavış. yavnıc. savma. savış. savınc. sapma. sapış. sapınc. çapma. çapış. çapınc. qayma. qayış. qayğış. qayğıt. qayğınc. azma. azış. azınc. yazma. yazış. yazıc. yazınc. yozma. yozuş. yozuc. yozunc. ırqasış. ırqasıt. ırqasınc. inhiraf

ƏQRİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrik. əğik. əğrib. ərib. əğri.
qıyqac. qayğıc. qayğac. qeyqac. qeyqıc. kəc. kəj. hər nəyin əğrisinə, büküyünə, sapıqna, yayıqına, yazıqına, yozuquna, münhənisinə, inhiraflısına, münhərifinə deyilir.
atıq. ataq. yanığ. yanlıq. yalnıq. əksik. qusur. qaysıq. kəm kəsir. nüqsan.
yayaq. yayqa. münhəni.
qanğır. çanğır. yanğır. pozuq.
yana əğik, əğrik: yanğrıq. yanaki. çapaki. çəpəki. qanğrıq. qaynırıq.
qaymış. qayıq. meyilli.
sağa qayıq.
sola qayıq.
düşüncələri kimə qayıqdır: meyillidir.
sapan. çapan. meyilli. mayil.
kötüyə sapan: pisə meyilli.
qaçmağa sapan, meyilli, mayil: qaçmaq yolu arayan: qaçımsamışıq. qaçımsar

ƏQRİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrik. əğric. əğlincik. ( < əğilmək: bükülmək).
qat. (qatlanmaq: qətdənmək). yayaq. yayqa. büklüm. büküm. qıvrım. dönəməc ( < dönmək). dalqa.
çalqın. çanğıl. qanğıl. qandıl. qanşaq. qayşaq. çəntil. qəndil. kəndil. çəltik. çəllək. kefli. tutuq. çarpıq. sarpıq. əsrik. qərib. aldırmaz. laübali. saymaz. umursamaz. ilgisiz. dəlişman. laqeyd.
gəlbəri. çəkməl. çəkmə. ərsik. uzun saplı, başı əğri olub, yüksək dalları əğməyə yarar arac

ƏQRİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkrik. əkrim.
yəhər altında keçə qapalı ağac.
toğanaq. girdab.
hörük. duvar. baru. minarə

ƏQRİQ : Turuz Dictionary

-ucu içəriyə əğrik olan nərsə: qavrıq. qavruq. qayrıq. qayruq.
ucu içəriyə əğrik olmaq: qavrıqlaşmaq. qavruqlaşmaq. qayrıqlaşmaq. qayruqlaşmaq

ƏQRİQ : Turuz Dictionary

əğrik.
(əğrilmiş, rişdələnmiş sap). bükük (bükülmüş) ip. tovlu (tovlanmış) ip.
iqtisadi. ekonomik.
çəpik. səpik (sapmaq). kəcik. meyilli

ƏQRİQ : Turuz Dictionary

əğrik. əğik. qayıq. bükük. buruq.
boynu qayıq, əli bükük

ƏQRİQ : Turuz Dictionary

əğrik.
iğrik. xırda. arıq. (# iyrik:
irik. (biyrik. bükrük). qalın. yoğun. irik. dirik. (zibr). xəşin. dürüşt. durşut).
əyrik.
çatının orta dirəğinə əğrik (əyrik) çaxılan dirəklər:
(çadır çatısı kimi). omuzluq
başı əğrik çubuq: çevgən. çögən.
lülüşü əğrik, qıvrıq olan su axıdan: ivrik. ibrik. avrıq. sağnaq. sənğək. qırmacay.
qırqır ivriq: kasalı, dəlik qapaqlı ivriq su axıdan qab

ƏQRİQ : Turuz Dictionary

-ucu içəriyə əğrik olan nərsə: qavrıq. qavruq. qayrıq. qayruq.
ucu içəriyə əğrik olmaq: qavrıqlaşmaq. qavruqlaşmaq. qayrıqlaşmaq. qayruqlaşmaq

ƏQRİQ : Turuz Dictionary

əğrik.
(əğrilmiş, rişdələnmiş sap). bükük (bükülmüş) ip. tovlu (tovlanmış) ip.
iqtisadi. ekonomik.
çəpik. səpik (sapmaq). kəcik. meyilli

ƏQRİQ : Turuz Dictionary

əğrik. əğik. qayıq. bükük. buruq.
boynu qayıq, əli bükük

ƏQRİQ : Turuz Dictionary

əğrik.
iğrik. xırda. arıq. (# iyrik:
irik. (biyrik. bükrük). qalın. yoğun. irik. dirik. (zibr). xəşin. dürüşt. durşut).
əyrik.
çatının orta dirəğinə əğrik (əyrik) çaxılan dirəklər:
(çadır çatısı kimi). omuzluq
başı əğrik çubuq: çevgən. çögən.
lülüşü əğrik, qıvrıq olan su axıdan: ivrik. ibrik. avrıq. sağnaq. sənğək. qırmacay.
qırqır ivriq: kasalı, dəlik qapaqlı ivriq su axıdan qab