Multilingual Turkish Dictionary

ƏQRƏNTİ

ƏQRƏNTİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əğrənti. əyrənti. əğiliş. əyiliş. əğilim. əyilim. əğim. əyim. əğimli. əyimli. əğrilmiş. əyrilmiş. əğilmiş. əyilmiş. əğrik. əyrik. əğik. əyik. əğinik. əyinik. yönəliş. yönəlim. yayaq. yayqa.girişiş. girişim. gəriş. girəyiş. girayiş. istəklik. axım. axqın. axıntı. axışımı. çəkişim. çəkişmə. çəkiş. meyl. meyilli. mayil. meyillik. təmayül