Multilingual Turkish Dictionary

ƏRCƏ

ƏRCƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(
< əkmək.
< ərə çəkilən. əri çəkən). ərkəş. əkrəş. əkəş. dişi. qancıq. özəlliklə dişi it.
ərkəkcə. ər kimi. güclü

ƏRCƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərənliklə. ərikə. iğitcə. iyitcə. kişicə. mərdana. cəvanmərdanə

ƏRÇƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

iyağacı. (y < > d) idağacı.
buxur üçün taxılan ağac.
anduz

ƏRCƏ : Turuz Dictionary

qana. oran. orantı. dəğiş. dəğin. qiymət. qırad. qırat. qırıt. qırıdat. qıradat. qırado. qıradu. qıyıt. qıyım. qıyat. qıyam. kəsmət. dəğər. götrü. götürü.
malı ortaya qoyub kəsmət biçdilər

ƏRCƏ : Turuz Dictionary

dərcə. ərdə. darıc. tarıc. tarım. tərcə. dəric. dərim.
barmaq biçimində, ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların, tellərin, millərin hər biri.
nərdə. barmaqlıq. qorxuluq. barmaqlığın hər bir barmağı, qolu.
səki. səkə. bir yerə çıxıb yenmək üçün qurulan pillə, pilləkan.
nərdüvanın əninə düzülmüş çubuqlarının hər biri. basamaq.
fərz. varsı. varası. sanı. zənn

ƏRCƏ : Turuz Dictionary


ərc. dərc. dərcə. dircə. ərkə. nərkə. edi. (bilf'el). güc. quvvət. enerji. qudrət. niru. təvanlıq. tovanlıq.
ərəc. irəc. ircə. yarca. yarcı. yarıc. çarac. çarca. quzu qapı. böyük qapı üzərində, içində yerləşən kiçik qapı. qulluq qapısı. qoltuq qapısı.
bağlı günlər dalanların (timçələrin. şazdaların). ərəci açıq olur.
yekə qapı ərəcindən alınır.
ərəc. irəc. ircə. yarca. yarcı. yarıc. çarac. çarca. yadac. yadavıt. nərsəni yada salma, anma üçün barmağa bağlanan ip, bir yerə qoyulan im, iz, işarə

ƏRCƏ : Turuz Dictionary

ərcin. göykişi. göyoğlan. qaykişi. qayoğlan. kişioğlan. qotaq. qoçaq. qoçqar. qoçan. qoçay. qocur. qucur. gücür. iyid. uca könüllü. cəvanmərd. nirumənd. dilavər

ƏRCƏ : Turuz Dictionary

qana. oran. orantı. dəğiş. dəğin. qiymət. qırad. qırat. qırıt. qırıdat. qıradat. qırado. qıradu. qıyıt. qıyım. qıyat. qıyam. kəsmət. dəğər. götrü. götürü.
malı ortaya qoyub kəsmət biçdilər

ƏRCƏ : Turuz Dictionary

dərcə. ərdə. darıc. tarıc. tarım. tərcə. dəric. dərim.
barmaq biçimində, ardı sıra, yassı yaxud dikə taxılan ağac, dəmir çubuğların, tellərin, millərin hər biri.
nərdə. barmaqlıq. qorxuluq. barmaqlığın hər bir barmağı, qolu.
səki. səkə. bir yerə çıxıb yenmək üçün qurulan pillə, pilləkan.
nərdüvanın əninə düzülmüş çubuqlarının hər biri. basamaq.
fərz. varsı. varası. sanı. zənn

ƏRCƏ : Turuz Dictionary


ərc. dərc. dərcə. dircə. ərkə. nərkə. edi. (bilf'el). güc. quvvət. enerji. qudrət. niru. təvanlıq. tovanlıq.
ərəc. irəc. ircə. yarca. yarcı. yarıc. çarac. çarca. quzu qapı. böyük qapı üzərində, içində yerləşən kiçik qapı. qulluq qapısı. qoltuq qapısı.
bağlı günlər dalanların (timçələrin. şazdaların). ərəci açıq olur.
yekə qapı ərəcindən alınır.
ərəc. irəc. ircə. yarca. yarcı. yarıc. çarac. çarca. yadac. yadavıt. nərsəni yada salma, anma üçün barmağa bağlanan ip, bir yerə qoyulan im, iz, işarə

ƏRCƏ : Turuz Dictionary

ərcin. göykişi. göyoğlan. qaykişi. qayoğlan. kişioğlan. qotaq. qoçaq. qoçqar. qoçan. qoçay. qocur. qucur. gücür. iyid. uca könüllü. cəvanmərd. nirumənd. dilavər