Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİN

ƏSİN : Arin Turkish Etimology Dictionary

dan yeli. səhər yeli.
əsiniş. ilham.
nəsim. əsinti. yelik. yılıq. rüzqar

ƏSİN : Arin Turkish Etimology Dictionary

yel. əsgin. əsim. nəsim.
ilham.
əsən. səlam.
əsin salmaq: əsən salmaq: səlam salmaq. əsənləmək. əsinləmək. səlamlamaq

ƏŞİN : Arin Turkish Etimology Dictionary

birlikdə. bahəm.
yoldaş. həmrah

ƏSİN : Turuz Dictionary


nəsim.
xanım qızın kəsməsi, axşam əsin əsməsi. (kəsmə: birçək. pərçəm). (qızın: duşizə) (kəsmə: birçək. pərçəm).
əsin!. sərin! dayan. döz. səbr ed. səbirli ol.
sərin biraz: əsin biraz

ƏŞİN : Turuz Dictionary


əşin olur düşərə. (düşərə: raslaşa). (heç kim düşünüb sevgisin seçmir)

ƏŞİN : Turuz Dictionary


aynı. eyni.
yanağın. yoldaşın.
yanağın tapmayan, evsiz qalar.
sözün həngi , əşin dəngi. (yoldaşın dəng, uyqun olmalıdır)

ƏŞİN : Turuz Dictionary

-əşin olsun yolda yoldaşın, evdə sırdaşın

ƏŞİN : Turuz Dictionary

-inancını alçadan, kəndi əşin küçüldən, alçaqların alçağı

ƏSİN : Turuz Dictionary


nəsim.
xanım qızın kəsməsi, axşam əsin əsməsi. (kəsmə: birçək. pərçəm). (qızın: duşizə) (kəsmə: birçək. pərçəm).
əsin!. sərin! dayan. döz. səbr ed. səbirli ol.
sərin biraz: əsin biraz

ƏŞİN : Turuz Dictionary


əşin olur düşərə. (düşərə: raslaşa). (heç kim düşünüb sevgisin seçmir)

ƏŞİN : Turuz Dictionary


aynı. eyni.
yanağın. yoldaşın.
yanağın tapmayan, evsiz qalar.
sözün həngi , əşin dəngi. (yoldaşın dəng, uyqun olmalıdır)

ƏŞİN : Turuz Dictionary

-əşin olsun yolda yoldaşın, evdə sırdaşın

ƏŞİN : Turuz Dictionary

-inancını alçadan, kəndi əşin küçüldən, alçaqların alçağı