Multilingual Turkish Dictionary

ƏSLƏQ

ƏSLƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əslək.
əsləh. sağlam. qurt. gürt. qıyınqır. qınqır.
əsləti. arxadan çəkişdirmə. birinin arxasından deyilən kötü, pozu söz. dediköt. dediküt. dediqodu. dediqoğ. dediqoy. dediqurdu. deyiqurdu. genik. gənik. gəlcik. gəlisər. hayqı. xısıltı. xısıntı. qısıltı. qısıntı. qılıqış. qazınc. qılatma. qıltama. qıratma. qırtama. qırbat. qırqır. qıyatma. qıytama. qaybağ. qaybanağ. qaybanat. qaybat. qıybat. qıynat. qıyvat. qiybət. qeybət. ğeybət. qoğu. qoğuc. qoğunc. qoşantı. qoşu. qov. qovu. qovuc. qovunc. qovuş. koğu. koğuc. koğunc. koğuş. kovu. kovuc. kovuş. kovunc. küygü. qoşantı. qoşu. pıçıltı. pıçıntı. fısıltı. fısıntı. yayqı. yergi. yermə. sıyqa. sıyaq. sığa. sığ. şayiə. boş söz. (bəd quyi.).
əsnək. əsilti. əsinti. uzayıb gedən. genişləyən. yayılan. sorulan. sürülən.
əslək. ( < əsmək). söz dinləyən. sözə baxan. üzü yola. enik. yenik. müti’.
əslək. ( < əsmək). əsir.
əslək olda, dişlək olma: yuşaq ol, (yumşaq ol) qapağan olma.
əslək olan, bəslək olur: yuşaq olan yardım görür, onu bəsləyən çox olur

ƏSLƏQ : Turuz Dictionary

əslək. əsləti.
rivayət.
dalqıt. dalıt. sanlıt. sanğıt. təbliğ

ƏSLƏQ : Turuz Dictionary

əslək. (< əsmək). qolay yürlü. xoşrəfdar

ƏSLƏQ : Turuz Dictionary

əslək. əsnək (əslək < əsmək).
əsnək. əsilti. əsinti. uzayıb gedən. genişləyən. yayılan. sorulan. sürülən.
söz dinləyən. sözə baxan. köndən. çöndən. yöndən. üzü yola. uzlaş. uysal. başı yumşaq. sığ. kövəgə. kövəg. uyşan. müti'.
alqapay. alqap. tutuq. tutqun. sarqın alıq. tutsuq. əsir.
əylək. əğlək. axlağ. yağlağ. qolay. tör yörük. onğat. oğat. onat. sərik. yayıq. yasıq. yalpıq. basıq. sayıl. saylı. yumşaq. dinc > diş.
kəsin, qəti olmayan. kəsinsiz. qanıqsız. qanıtsız. salıtsız. salşıqsız. qərarsız.
əslək duyqular, sezilər.
əsklək sızılar, ağrılar.
əğilib bükülən. gəvşək. gəvir. kəvir. irticai. elastik.
keçib gedən. keçəri. geçici. keçəgən. soğru. müvəqqəti. dayimi olmayan.
dalqanıq. tutamsız. tutumsuz. qurqulu. quşqulu. quşuntulu. quruntulu. kilkəli. kitkəli. keşgilli. çəkgilli. çəkilli. şəkilli. peşgilli. deşgilli. saltasız. qərarsız. müsəmməm olmayan. duraqsız. duruqsuz. daynaqsız. durnaqsız. durnuqsuz. dəğişən. dəğişgən. qeyri sabit. subatsız. oprtonist.
salsüri. sərsəri. əstək. daldaban. qopuq. sözüboş. sözün tutmaz.
dəğişgən.
qısırlama. oyalama. oyalatı. oyma. qıncıqlama. qıycıqlama. uyduru. uydarı. atlatı. aldatı. əğləti. əğrəti. qoyma. bahana. bağana. qaçınma.
əslək köstək edmək.
əsnək (əslək < əsmək). başlı. uslan. uslaş. uzlaş. mə'qul. ağıllı. dikəbaş olmayan.
əsnək. dəğişgən. iğrəti. əğrəti. qoyma. axşamlı. bitəgən. bitən. bitimli. gedi. gədi. gedili. gedici. geçən. keçəgən. ötəgən. keçən. keçəri. keçici. sonçul. sonlu. sönəri. sona ərən. tükənən. yoxalan. qalımsız. qapatlı. qalasız. durasız. dayimi olmayan. mütənahi. nəhayətli. xitamlı. zuvallı. ölümlü. müvəqqəti. qeyri sabit. fani

ƏSLƏQ : Turuz Dictionary

əslək. əsnək. yılsıq. ılsıq. yılısıq. ılısıq. əğilən bükülən. elastik

ƏSLƏQ : Turuz Dictionary

əslək. əsləti.
rivayət.
dalqıt. dalıt. sanlıt. sanğıt. təbliğ

ƏSLƏQ : Turuz Dictionary

əslək. (< əsmək). qolay yürlü. xoşrəfdar

ƏSLƏQ : Turuz Dictionary

əslək. əsnək (əslək < əsmək).
əsnək. əsilti. əsinti. uzayıb gedən. genişləyən. yayılan. sorulan. sürülən.
söz dinləyən. sözə baxan. köndən. çöndən. yöndən. üzü yola. uzlaş. uysal. başı yumşaq. sığ. kövəgə. kövəg. uyşan. müti'.
alqapay. alqap. tutuq. tutqun. sarqın alıq. tutsuq. əsir.
əylək. əğlək. axlağ. yağlağ. qolay. tör yörük. onğat. oğat. onat. sərik. yayıq. yasıq. yalpıq. basıq. sayıl. saylı. yumşaq. dinc > diş.
kəsin, qəti olmayan. kəsinsiz. qanıqsız. qanıtsız. salıtsız. salşıqsız. qərarsız.
əslək duyqular, sezilər.
əsklək sızılar, ağrılar.
əğilib bükülən. gəvşək. gəvir. kəvir. irticai. elastik.
keçib gedən. keçəri. geçici. keçəgən. soğru. müvəqqəti. dayimi olmayan.
dalqanıq. tutamsız. tutumsuz. qurqulu. quşqulu. quşuntulu. quruntulu. kilkəli. kitkəli. keşgilli. çəkgilli. çəkilli. şəkilli. peşgilli. deşgilli. saltasız. qərarsız. müsəmməm olmayan. duraqsız. duruqsuz. daynaqsız. durnaqsız. durnuqsuz. dəğişən. dəğişgən. qeyri sabit. subatsız. oprtonist.
salsüri. sərsəri. əstək. daldaban. qopuq. sözüboş. sözün tutmaz.
dəğişgən.
qısırlama. oyalama. oyalatı. oyma. qıncıqlama. qıycıqlama. uyduru. uydarı. atlatı. aldatı. əğləti. əğrəti. qoyma. bahana. bağana. qaçınma.
əslək köstək edmək.
əsnək (əslək < əsmək). başlı. uslan. uslaş. uzlaş. mə'qul. ağıllı. dikəbaş olmayan.
əsnək. dəğişgən. iğrəti. əğrəti. qoyma. axşamlı. bitəgən. bitən. bitimli. gedi. gədi. gedili. gedici. geçən. keçəgən. ötəgən. keçən. keçəri. keçici. sonçul. sonlu. sönəri. sona ərən. tükənən. yoxalan. qalımsız. qapatlı. qalasız. durasız. dayimi olmayan. mütənahi. nəhayətli. xitamlı. zuvallı. ölümlü. müvəqqəti. qeyri sabit. fani

ƏSLƏQ : Turuz Dictionary

əslək. əsnək. yılsıq. ılsıq. yılısıq. ılısıq. əğilən bükülən. elastik