Multilingual Turkish Dictionary

ƏSMA

ƏSMA : Az Turkish Farsi

ا گیاشقایق نعمانی. لالة نعمانی. لالة سرخ. گیاه کوچکی است شبیه به خشخاش و دارای برگهای بریده، بیشتر در نقاط مرطوب و کوهها و کنار جویها می‌روید. بلندیش 10 تا 40 سانتیمتر، گل آن نیز شبیه به گل خشخاش و به رنگ سرخ آتشی و دارای 4 یا 5 گلبرگ، در بیخ گلبرگهایش داغ یا لکّة سیاهی وجود دارد. Anemone)