Multilingual Turkish Dictionary

ӘNNAB AĞACI

ӘNNAB AĞACI : Az Turkish Farsi

ا.مر.گیاشیان. درخت شیان. درختی است خاردار، بلندیش تا 6 متر می‌رسد. برگهایش بیضی و دندانه‎دار، گلهایش زرد خوشه‎ای، چوب آن سرخ رنگ و سخت، میوه‌اش کوچک و گِرد و خوش طعم و شیرین به رنگ سرخ و دارای هستة سخت شبیه سنجد. در پاییز می‌رسد. تازه و خشک کردة آن را می‌خورند. جوشاندة آن در طب به کار می‌رود. در درمان بیماریهای سینه، کبد و امعاء و مثانه و رفع التهاب سودمند است