Multilingual Turkish Dictionary

ӘYRİ TOMA

ӘYRİ TOMA : Az Turkish Farsi

ا.مرتیری که برای محافظت از باران، بر بام خانه نهاده می‌شود