Multilingual Turkish Dictionary

باخدیتدیرماق

باخدیتدیرماق : تورکجه فارسجا

مص.سب.موجب شدن که کسی بواسطة دیگری چیز را ببیند