Multilingual Turkish Dictionary

جا

جا : تورکجه فارسجا

پسوندی است برای نشان دادن همگونی ، همانندی و افاده ی معنی
مثل،مانند،به شیوه ی ، به طرز ، برطبق ، بر وفق ، برحسب و... میکند. پیوندی که از اسم حالت ظرف می سازد