Multilingual Turkish Dictionary

دئشنه

دئشنه : تورکجه فارسجا

ابزار سوراخ کردن
کارد برنده نوک تیز که برای سر بریدن و زخم زدن به کار می رود
به صورت دشنه وارد زبان فارسی شده است