Multilingual Turkish Dictionary

سؤکسون

سؤکسون : تورکجه فارسجا

ا.درختی که در ریگزار روید و چون خشک شود ریشه‎های آن دراز از خاک برآمده در روی زمین ظاهر شود که از آن عصا سازند و آن را اوجار هم نامند. غضا