Multilingual Turkish Dictionary

شه‌يين-شه‌يين گئدمك

شه‌يين-شه‌يين گئدمك : تورکجه فارسجا - قشقایی

: كج كج رفتن، راه رفتن بگونه‌اي كه دو زانو به هم نزديك و كف پاها فاصله دار باشد