Multilingual Turkish Dictionary

ABOVE

ABOVE : English Azerbaijani Turkish

prep. 1] üstündə; yuxarı; yüksək; the sun rose above the mountain tops gün dağların zirvəsinə qalxdı; it was five degrees above freezing-point müsbət beş dərəcə olmuşdur; above criticism tənqiddən artıq 2] [ölçü, tarix mənasında] yuxarı, yüksək; above 300 persons perished 300 nəfərdən çox adam həlak olub

ABOVE : English Turkish Redhouse

a.boveıb^v' edat
(somut bir yer için) yukarısında; yukarısına: above the trees ağaçların yukarısında.
(soyut bir şey için) üstünde: above average ortalamanın üstünde. above all her şeyden önce. She's above that. Ona tenezzül etmez. zarf yukarıda: as I stated above yukarıda söylediğim gibi. isim yukarı: from above yukarıdan