Multilingual Turkish Dictionary

FARAŞ

FARAŞ : Azerbaijani English Dictionary

s. early; faraş tərəvəz early vegetables; faraş meyvə early fruit; Bahar bu il faraşdır Spring has come early this year

FARAŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve zərf [ər.] Vaxtrndan, mövsümünden qabaq, tez ekilen. Faraş əkin.
Aqronomlar deyirlər ki, faraş səpin yaxşı olur. Ə.Veliyev. Faraş səpilmiş reyhan iyi adamı valeh edir. Mir Celal. // Mövsümün-den, vaxtrndan qabaq doğulan (ev heyvan-larr haqqrnda). Faraş balalar isə hər gün çimizdirilməli və sərinlikdə saxlanmalıdır. // Tezyetişen, tezböyüyen. Faraş kələm. Faraş göyərti.
[Gülşen] manqa üzvlərinə altdan-altdan baxıb, kimin nə cür işlədiyinə ciddi nəzər saldıqdan sonra faraş bir kolun yanına gəldi. Ə.Veliyev. Bir səs deyir:
Rza, durma! Rza, yaz! Qırçın tarla, faraş qoza, bol pambıqlı yaza yaz! R.Rza.
0 Faraş gəlmək
1) vaxtrndan qabaq özünü göstermek, havalarrn qrzrşmasr (esa-sen yaz mövsümü haqqrnda). İl faraş gəlsə, yaylaqda ot, qışlaqda güzdək və xəsil bol olsa, qoyun saxlamaq asandır. Ə.Veliyev. Yaz da bu il dağ ətəyinə faraş gəlmişdi. B.Bayramov; 2) süretle inkişaf etmek, gözlenildiyinden tez böyümek. Muğanın pambığı faraş gələndə; Qozalar gül açıb üzə gülərdi. S.Vurğun.

FARAŞ : Az Turkish Farsi

ق.[عر]زود. زودتر از موعد کاشتن. زودرس

FARAŞ : Turkish Turkish

toplanan süprüntüleri alıp atmak için kullanılan kürek biçiminde teneke ya da plastikten, saplı kap

FARAŞ : Turkish Risale

(Feraşe. den galat) Süprüntüleri toplamağa ait kulplu kutu, kürekçik. Süpürge. (Bak: Ferraş)

FARAŞ : Ottoman Turkish

(Feraşe. den galat) Süprüntüleri toplamağa ait kulplu kutu, kürekçik. Süpürge. (Bak: Ferraş)

FARAŞ : Ottoman Turkish

süprüntü toplama aleti

FARAŞ : Turkish English

n. dustpan, shovel

FARAŞ : Turkish French

pelle à balayures