Multilingual Turkish Dictionary

HABERMAS

HABERMAS : English Turkish Phlosef

Jürgen Habermas. Hermeneutik alanındaki görüş ve tartışmalarıyla tanınan çağdaş Alman düşünürü. Frankfurt Okulunun önemli temsilcilerinden biri olan Habermas'ın temel eserleri arasında, Rasyonel bir Topluma Doğru, Teori ve Pratik, Meşrutiyet Bunalımı, Bilgi ve İnsanın Çıkarları, İletişim ve Toplumun Evrimi gibi kitaplar bulunmaktadır. Hegel ve Marks'ın sadık bir izleyicisi olan Habermas, felsefede yalnızca kuramsal konuların ele alınmasına şiddetle karşı çıkmış ve bunun yerine insani praksisi, insan yaşamının pratik yönlerini geçirmeye çalışmıştır. O, hermeneutiğin başka ünlü bir savunucusu olan Gadamer gibi, yaşamda ortaya çıkan çeşitli anlamları serimlemekle yetinmeyip, yorumun eleştirel fonksiyonu üzerinde durmuş; belli anlamları ve kurumları reddedip, diğerlerini savunacak temel bir dayanak noktası bulma çabası vermiştir. Habermas, tarihsel maddeciliğin yeniden kurulabilme olanağı üzerinde de durmuş, fakat gerek pozitivizmi, gerekse de ekonomik determinizmi şiddetle eleştirmiştir. Frankfurt okulunun diğer üyelerinin, örneğin Theodor Adorno ve Herbert Marcuse'ün yaptığı gibi, modern endüstri toplumlarında, araçsal aklın hakimiyeti konusuyla ilgilenmiştir. Bilindiği üzere, araçsal akıl araçlarla amaçlar arasındaki ilişkiyi ele alır, bununla birlikte, amaçların belirlenmesi konusunu kapsamı dışında bırakır. Habermas'a göre, birçok filozof için aklın tek türü budur. Onun epistemoloji alanındaki en önemli katkısı, toplumun varoluşunun, iki davranış tarzına, emekle (araçsal davranışla) toplumsal etkileşime (iletişimsel davranışa) bağlı olduğunu öne sürmesinden meydana gelir