Multilingual Turkish Dictionary

HANKI

HANKI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

HANSI əvəz.
İki ve ya bir çox şeyden birini müeyyenleşdirecek cavab al-maq üçün sual kimi işlenir. Hansı əsərdən xoşunuz gəlir? Sitatları hansı məxəzlərdən götürmüsünüz? Hansı mərtəbədə yaşayırsı-nız?
Hansı qüvvələrin şəhərə hakim olması bəlli deyil idi. çemenzeminli. [Şah:] Vəzir, mənimçin hansı peşəni məsləhət görürsən? ü.Hacrbeyov.
Ayrrrcr, müeyyenleşdirici sual kimi iş-lenir. Hansı böyükdür, hansı kiçik? Bunlardan hansı müdirdir, hansı müavin?
[Meşedi İbad:] Bir deyin görüm, xanım hansınızdır, qulluqçu hansınız? ü.Hacrbeyov.
Bir şexsin, ya şeyin keyfiyyeti, xüsu-siyyeti, xassesi haqqrnda sual bildirir. Hansı məziyyətinə görə onu bu qədər xoşlayırlar?
Söylə, şirinlikdə, hansı fidanda; Hansı gülüs-tanda, hansı cahanda; Ey yoldaş, ey qadın, sənin varın var? M.Müşfiq.
Bir şeyin emelegelme vaxtr, ardrcrllrğr haqqrnda sual kimi işlenir. Hadisə hansı ayda baş vermişdir? Siz hansı ildə anadan olmuş-sunuz?
Bunu istiyirik bilək ki, aya bu pa-paqlar [müselman papaqlarr] hansı əsrdən və nə vaxt bu tövr bizim içimizdə adət olubdur? C.Memmedquluzade.
"Her bir", "her hansr", "her hansr bir" menasrnda işlenir. Hansı adamı dindirsəniz, eyni cavabı eşidəcəksiniz. Hansı kitabı açsa-nız, tapa bilərsiniz.
Hankı səmtə, hankı yana; Hey uçsam da, yuvam sənsən. S.Vurğun. [Ca-han Əsgere:] Hansı bəyin və ya tacirin qızını istəsən, gedim, sənə alım. ü.Hacrbeyov. // Eyni menada esasen inkar cümlelerinde işledilir. Hansı şagird usta olmağa çalışmır?
Qeyri-müeyyenlik bildirir. Bilmirəm, hansı ağzıgöyçək deyib ki, "insan əşrəfi-məxluqatdır"? M.Hüseyn.
0 Hansı ki
teyin budaq cümlesini baş cümleye bağlayan ve baş cümlede olan ismi budaq cümlede evez eden bağlayrcr. Niyə cavab vermədin; o demaqoq hərifə? Hansı ki, srağagün; məni tənqid elədi? R.Rza.