Multilingual Turkish Dictionary

LAQEYDLİK

LAQEYDLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

gəvşəklik. yavanlıq. yayvanlıq

LAQEYDLİK : Turuz Farsca - Türkce

açıqlıq

LAQEYDLİK : Turuz Farsca - Türkce

qayıqsızlıq

LAQEYDLİK : Turuz Farsca - Türkce

qayıtsızlıq

LAQEYDLİK : Turuz Farsca - Türkce

qayqısızlıq

LAQEYDLİK : Turuz Farsca - Türkce

salıtsızlıq

LAQEYDLİK : Turuz Farsca - Türkce

saltasızlıq

LAQEYDLİK : Turuz Farsca - Türkce

saptasızlıq

LAQEYDLİK : Turuz Farsca - Türkce

sərbəslik

LAQEYDLİK : Turuz Farsca - Türkce

sərbəstlik

LAQEYDLİK : Turuz Farsca - Türkce

sıxıntısızlıq

LAQEYDLİK : Turuz Farsca - Türkce

töküntüsüzlük

LAQEYDLİK : Turuz Farsca - Türkce

yolutluq azadlıq. iztirabsızlıq. təşvişsizlik

LAQEYDLİK : Turuz Farsca - Türkce

yuçutluq

LAQEYDLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Her şeye laqeyd mü-nasibet, maraqsızlıq gösterme; etinasızlıq, başısoyuqluq, qayğısızlıq, qeydsizlik. [Qoşat-xan:] Laqeydlik kənd müəllimi üçün dözül-məz bir bəladır, deməli, heç şey onun ürə-yini yandırmır. M.İbrahimov. □ Laqeydlik göstərmək
laqeyd, etinasız yanaşmaq, başı-soyuqluq göstermek, maraq göstermemek, saymamaq. Elə mən də; Ondan məktub gə-ləndə; Laqeydlik göstərib; Bəzən cavab yaz-madım. Z.Xelil.
Laqeydliklə şeklinde zərf
bax laqeydcə(sinə). Qoşun dəstələri şəhəri çox soyuqqanlılıqla gəzir, atışma yerlərindən la-qeydliklə keçirdilər. M.S.Ordubadi. Cəmil sifətini laqeydliklə boz dağlara tərəf çevirdi.
Q.İlkin.

LAQEYDLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. indifference, nonchalance, carelessness; light-heartedness; laqeydlik göstərmək to show* / to display indifference [to], to be* indifferent [to]; bir kəsə laqeydlik göstərmək to show* indifference to smb