Multilingual Turkish Dictionary

NALƏ

NALƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. maon, groan; [loud] cry, wail; nalə etmək to wail [with]; dərddən nalə etmək to wail with sorrow / grief

NALƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] Ah-zar, inilti, sızıltı, fer-yad, feğan. Seyyid, aşiq olanı bilmişəm aşiq-lər işin; Ah imiş, nalə imiş, giryə imiş, şivən imiş. S.Ə.Şirvani. Məsum uşaqların naləsi, məzlum anaların fəryadı göylərə səda sal-mışdı. S.S.Axundov. □ Nalə etmək (çək-mək, qoparmaq)
feryad etmek, inlemek, ağlamaq. [Derviş:] Qızım, neçə gün və neçə gecədir sən burada nalə edirsən?.. Ə.Haq-verdiyev. Fəqət yenə ana qəlbi ayrılmamış övladından; Gecə-gündüz çörək deyib nalə çəkmiş hər laylası. S.Vurğun.
0 Naləsi ərşə çıxmaq
ucadan ağlamaq, ah-zar etmek, feryad etmek. [İmran:] O gün, yadındadırmı, göz ağrısından nalən ərşə çıx-mışdı. S.S.Axundov.