Multilingual Turkish Dictionary

NAQIŞ

NAQIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

naxış. əzik. izik. yazıq. nəxşə. carıq. yarıq.
naxış salan, basan: işləyən. qələmkar.
naxış salınmaq: gözənmək.
naxış salmaq: gözəmək

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

açıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

aşağılıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

asılıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

axsuq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

azıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

azlığı olan

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

ir yanı işləməyən, çalışmayan kimsə, nərsə

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

çalıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

çolağ

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəmgil

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəmgin

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəmik

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəminik

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəmiş

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəmit

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəmnik

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəmrit

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəmtər

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kərit

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kərtü

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kərüt

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəsə

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəsgik

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəsgit

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəsi

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəsit

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

qalıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

qasıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

qazıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

qırıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

qısrıt

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

qısrıtlı

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

qıtsığ

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

qoplu

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

qopuq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

salıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

sallaq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

səkit

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

şil

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

üzrük

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

üzük

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

yarım yamalaq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

yarpı yalta

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

saqat < (kəsit)

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

ala
alayeksik: yarımçılıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

əlirsiz ayaqsız. qarışıq. bəlirsiz

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəsirli ayıblı

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

engiş bəlirsiz. bilirsiz

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

udur bodur

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

yarı yamalaq boş

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

çala
çala işləri bitirmək

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

çolta çalto

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kor əkisik. kəmik. qısrıt. qıtsır. nüqsanlı. nakamil.
kor bilik yolda qoyar gedəni

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

əksik əksək. əsgik < əğsik. dolu olmayan. kəssik. döğsük. kərək. natəmam. namükəmməl

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

qısa əksik

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

axsaq əksik. çala çula. olar olmaz

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəmtük əksik. qarışıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

əksikli əsgikli. azıl. azlı. azınlı. azılcı. azıq. kəmik. kəmit. qalıqlı. çəntik. çantıq. çaltıq. kəntik. kərtik. kantıq. qantıq. kitikli. qıtıqlı. qırıqlı. qısırlı. qusurlu. qopuq. çala. çalaqıt. alayarım. çalayarım. (alayarımçıq. natəmam). çalabur

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

yarçıq
göz tikmə sən ötmüşə, ötmüş baxır keçmişə, yüz min çilə baş qaldırar qarşında, açmaz yarın, yarçıq qalar tüm işlərin həmişə

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

qaysıq kəm kəsir. nüqsan. qusur

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

çatmaz kəm

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kərik kəmik. kəmlik. əksik. bitməmiş

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəm qalıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

aş ayaqsız qarışıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

əsgik nakamil

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

qıtsır nakamil.
kor bilik yolda qoyar gedəni

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəsik
nərsənin bir yeri, bir qolu işləməz, kəsik, naqis olmalıq: küs. çüt. qıt. götürüm.saqat. çotur. çolaq. çalaq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

qıtsırlı nüqsanlı

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

kəsir yağır (yarğıq).
hər nədən kəsir qaldıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

yarpı yalta. yarı yamalaq. boş

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

yetərsizlik yaramaz. bacarıqsız. başdan sovma

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

çatıq yarıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

yamalaq yarım yamalaq. qeyri mükəmməl. nakamil

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

alayeksik yarımçılıq

NAQİS : Turuz Farsca - Türkce

yetməz
yaş köçdü, yetənmədi, yetməz qaldı işləri

NAQIS : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.]
Tam ve mükemmel olmayan, yarımçıq, natamam, eskik. Naqis kitab. Naqis məktub.
çağırdı yarımı əğyar, qaldı ülfəti naqis. S.Ə.Şirvani.
Eyib ve qüsuru olan; nöqsanlı, eyibli, qü-
surlu. Cahangir ağa zəif iradəli, naqis ağıllı,
düşkün fikirli bir adam idi. Ə.Veliyev. □ Na-
qis etmək
nöqsanlı etmek, şikest etmek.
[Hesen ağa:] Hüsnü xanım mənə yalvara-
raq:
Nə üçün məni naqis edirsən?
dedi.
M.S.Ordubadi.
riyaz. köhn. çıxma emeli. Beş naqis iki

elər üç.

NAQIŞ : Turuz Dictionary

naxış.
nəxşə. keçni. keçin. çekni. çekin. qıvrım.
hər çəkin desən, toxuyur.
nəxşə. oya. oyanta. hörük. hörgə. işləmə. tərh.
daş, dəmir, üzərində uyu, naxış salmaq, üzərini yonub tarazlama, daraxlama qələmi: oyma. oyuac. oyuc. həkkaklıq qələmi

NAQIŞ : Turuz Dictionary

-incə naxış: süzənə. süzənək. sozana. sozanağ

NAQIŞ : Turuz Dictionary

naxış.
nəxşə. keçni. keçin. çekni. çekin. qıvrım.
hər çəkin desən, toxuyur.
nəxşə. oya. oyanta. hörük. hörgə. işləmə. tərh.
daş, dəmir, üzərində uyu, naxış salmaq, üzərini yonub tarazlama, daraxlama qələmi: oyma. oyuac. oyuc. həkkaklıq qələmi

NAQIŞ : Turuz Dictionary

-incə naxış: süzənə. süzənək. sozana. sozanağ

NAQİS : Azerbaijani English Dictionary

s. defective, imperfect; naqis fellər qram. defective verbs; naqis olmaq to have* some defects, to be* imperfect; naqis şer imperfect verse