Multilingual Turkish Dictionary

NARINA ( YA DA NARA) YANMAK

NARINA ( YA DA NARA) YANMAK : Turkish Turkish

ir kimse yüzünden zarara uğramak