Multilingual Turkish Dictionary

QAÇINIŞ

QAÇINIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaçınma. qaçıntı. qaçınsayış. çəkinmə. çəkiniş. çəkinti. çəkinsəyiş. çəkinsəniş. istənməmə. sakınma. sakınım. saknım. saknış. sakınış. sakıntı. saksayış. saksanış. ıraqlanma. ıraqlanış. ıraqlantı. ıraqsayış. ıraqsanış. ıralanma. ıralanış. ıralantı. almasınma. almasınış. almasıntı. almasınış. gizrinmə. gizriniş. gizrinti. gizrinsəyiş. > girzinmə. girziniş. girzinti. girzinsəyiş. gerinmə. geriniş. gerinti. gerinsəyiş. ictinab. imtina;. ehtiraz