Multilingual Turkish Dictionary

QALAYSIZLIQ

QALAYSIZLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

içdənlik. könğüllük. özlülük. səmimilik.
eygilik. çəkinməməzlik. özlülük. taarüfsüzlük.
düzənsizlik. doğruluq. düzlük. həlləm qəlləmsizlik