Multilingual Turkish Dictionary

RACK UP

RACK UP : English Turkish

ot vermek, saman vermek, yem vermek