Multilingual Turkish Dictionary

UMRANMA

UMRANMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

umrantı. umranış. umsanış. umsayış. yumranma. yumrantı. yumranış. yumrayış. yumsanış. yumsayış. imrənti. imrənmə. imrəniş. imrəyiş. imsəyiş. imsəniş. imlənmə. imlənti. imləniş. yaxşınma. yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. yaxsanış. xoşlama. xoşlantı. xoşlanış. xoşsayış. xoşsanış. oxsanış. oxsayış. oxsantı. oxsanma. oxşanma. oxşanış. oxşayış. oxşantı. tutsunma. tutsunuş. tutsuntu. tutsayış. tutsanış. gözsünmə. gözsüntü. gözsünüş. gözsəyiş. gözsəniş. düşsünmə. düşsüntü. düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. çalınma. çalıntı. çalınış. çalsayış. çalsanış. bəğənmə. bəğəniş. bəğənti. bəğsəyiş. bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. əğsəyiş.çəksinmə. çəksinti. çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. gözsünüş. gözü qalma. istənmə. istəniş. islənti. issəyiş. issəniş. qibtə