Multilingual Turkish Dictionary

XUMAR

XUMAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

çağrat. çaxır.
çağrat gözlü: xumar gözlü.
xumar gözlü: talac. dalac. daluc. maral gözlü

XUMAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

qumər. gömər. (gövmər. gömmüş. gövmüş: govlamaq: quylamaq. göm. cüm. cum. ).
eşq. tutqu. vurqu. amraq. əmrək. düşük. kuştə. verilgən.
buda bir xumar boldu bizqə: buda bir tutqu oldu bizə.
yaşam xumarı: yaşam eşqi.
məşquliyət.
xumarlıq. aşıqlıq, vurqunluq, tutqunluq durumu.
xumar olmaq: vurulmaq. xumardan çıxmaq: tutqunu çözmək.
xumarlaşqan qara gözlər: dütsülü ( tüsdülü. tutsaxlaşmış) qara gözlər.
xumar göz: tüstü, tutsaxlı göz. çala yuxulu. xumarlanmaq: düşlənmək. mürgülənmək

XUMAR : Turuz Farsca - Türkce

ayıltan

XUMAR : Turuz Farsca - Türkce

ayıltıcı

XUMAR : Turuz Farsca - Türkce

ayın süzgün

XUMAR : Turuz Farsca - Türkce

ayıtqan

XUMAR : Turuz Farsca - Türkce

engüş neşə

XUMAR : Turuz Farsca - Türkce

uyça
uyçan göz

XUMAR : Turuz Farsca - Türkce

uyduran

XUMAR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [ər.]
Süzgün (göz, baxrş haqqrnda). Nə baxırsan pəncərədən; Xumar gözün süzən gözəl?! Aşrq Əlesger. Qız isə Bahadırı görüb yanından keçərkən, xumar gözlərini Bahadıra süzdürdü. N.Nerima-nov. Yüzillik bir ömrü qurban verərdim; Xumar gözlərinə baxsaydım bir an. R.Rza.
Keflilik, mestlik. Xanın bu nərəsinə xumardan sərasimə ayılan qaçaqlar dəhşət-dən yerlərində donub qaldılar. M.Rzaqulu-zade. □ Xumar olmaq
keflenmek, mest olmaq, neşelenmek. Gecə və gündüz məst xumar olan xəlifə, Əmin ağamın ona gön-dərdiyi həcvi oxuyub üç gün üç gecə yasa batmışdı. Ə.Memmedxanlr.

XUMAR : Turuz Dictionary

engüş. neşə.
uyça.
uyçan göz.
alagöz. (gözləri yarı açıq).
bayın. süzgün

XUMAR : Turuz Dictionary

engüş. neşə.
uyça.
uyçan göz.
alagöz. (gözləri yarı açıq).
bayın. süzgün

XUMAR : Azerbaijani English Dictionary

s.
[içki ilə əlaqadar] the morning-after, hang-over; xumar olmaq to have* a hang over, to have* a bad / thick head;
[gözə aid] languorous, languid; qara xumar gözlər languorous black eyes