Multilingual Turkish Dictionary

Arin Turkish Etimology Dictionary

Arin Turkish Etimology Dictionary
ACITİŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acı diş. azı diş. qafadişi. ağıl dişi

ACITQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > acıdan.
(issi, boğuq hava) əkşitən. acıtan. əkşitqən. turşadan.
incidən

ACITQIÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıdan. maya. acıtıcı

ACITQIÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əkşitmə mayası

ACITLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıt. acıdanlıq. ərik. maya

ACITMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

sıxma. xorlama. bunaltma. qarışdırma. narahatçılıq vermə. qıcıqlama. qısıqlama. qısqıqlama. qasqıqlama. gərgitmə. dincsiz, dişsiz edmə. can sıxma. baş ağrıtma. qılp qoyma. çürütmə. aramişin, asayişin pozma. əziyyət vermə. iza’c.
təxmirləmə.
acrış. yoğruş. təxmir.
acıtma tozu, otu: qabartma, abartma tozu, otu: yoğuru (xəmiri) aşıtan, acıtan, qarbartan öğə, öznə

ACITMADAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıtmadan, bəklətmədən iş yapan: əli yüngül

ACITMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(z c ş) azıtmaq. aşıtmaq. aşırtmaq.
acındırmaq. acırtmaq. ( > azordən (fars)).
açıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. aşıtmaq. < > azıtmaq.
gettikcə qızıştırmaq, daşqınsıtmaq.
acırdatmaq. sancıtmaq. incitmək. incitmək.
iç yaxan, qavuran, acıdan: üzücü.
acındırmaq. incitmək. iç yaxmaq.
küyətmək küyəmək.
ayrılıq ürəyim dağladı. xaşlamaq. xaşlatmaq. əğlətmək. dəmləmək. dəmlətmək. tinətmək. tinlətmək. dinətmək. ( < tin: nəfəs). dinlətmək. dincə qoymaq.
çay, düğu xaşlamaq.
azıtmaq. yarıtmaq. incikləmək. incitmək. əzikləmək. izikləmək. gəzikləmək. gizikləmək. basıqlamaq. sıxıqlamaq. tıkızlamaq. gücükləmək. güclükləmək. ağrıqlamaq. ağıqlamaq. qarıqlamaq. qaraqlamaq. əziyyət, zəhmət, məşəqqət vermək, edmək. azıtmaq. acıtmaq. yarıtmaq.
incitmək. könlün yaxmaq.
ağrıtmaq. üzgütmək. iztiraba salmaq. sıxıtmaq. iztirab çəktirmək. müztəriblətmək.
qaqıtlamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqalamaq. qaqıclamaq. qayğılatmaq. üzmək. üzdürmək. üzütmək. dərditmək. kədərlətmək.
işi azıtmaq, acıtmaq aşırı davranmaq.
talamaq. dalamaq. dağlamaq. yaxmaq. qavurmaq.
ısırqan daladı, əbə köməçi yaladı.
qabartmaq. təxmir edmək.
əkşitmək. əkşitmək. təxmir edmək. bayatlatmaq.
əkşitmək. acıtmaq.
sancmaq. incitmək. (> acidən (fars)).
zərər vermək

ACITMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acırtmaq. acırdatmaq. acındırmaq. ( > azordən (fars)). incitmək

ACITMAYAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acısız. acıtıcı.
acısız yara

ACIV : Arin Turkish Etimology Dictionary

hiddət. qızqınlıq. acı.
acıvdan qaynamaq: çox qızmaq. hiddətlənmək.
acıvı qozqalmaq: qızmaq. sınırlanmək.
acıvı tutmaq: qızmaq. sınırlanmək. qeyrətə gəlmək

ACIVAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yabanı sarımsaq

ACIVLANIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığlanış. avuşlanış (vuş < metatez > şuv. şıv). aşıvlanış

ACIVLANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

öfgələnmək. qızmaq.
gönçəyini cırılqanına acıvlandı: şalvarını yırtılmasına öfgələndi.
yaşı qeç qalmasına acıvlandı: oğlunun gec qalmasına qızdı

ACIVSAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

öfgələnmək. qızmaq

ACIYAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

basut. əsirgəyən. mehriban.
rəhman. mərhəmətli. müşfiq.
acı çəkən. üzülən. əsirgəyən. əsrəyən. qıymayan. sevəcən. mərhəmətli. şəfəqətli.
yazıqlanan. acıyan. təəssüf edən. mütəəssif.
əziklənən. yazıqlanan. təəssüf edən. mütəəssif.
bağışlayan. bəğişliyən. bağşılayan. bağışlayıcı. yarlığayan. yağışlayan. çağışlayan. onaran. əsirgəyən. qıymayan. güzəşli. keçləmli. keçirəmli. vazkeçimli. ılım. həlim. rəhim. rahim. mərhəmətli. əffedən. qəfur. qəffar.
ac nə olsa yiyər, acıyan nə olsa deyər

ACIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acqarιn.
acıza: < ac + qarιna. nəştab.
acıza gəl: nəştab gəl

ACİZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

azusuz. ğücsüz. (azu: gücli.
acı diş: güclü diş) qalmış. yaravsız. yaramaz. yavuz. gəvşək. əlsiz. xəfif (< qapıq).
acizanə: gəvşəkçə. əlsizyana. xəfifcə

ACIZLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

aşızlıq. acqarιnlıq. nəştablıq

ACQARΙN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acız.
acıza gəl: nəştab gəl

ACQƏMİR : Arin Turkish Etimology Dictionary

acxəmir. mayalıq xəmir

ACQI : Arin Turkish Etimology Dictionary

azqı. acıq. azıq. göynək. göynüq. küynük. küyük. yanığ. dağma. zülm. covr. sitəm.
parıldatı. cila. pərdaxt.
haçar. açar.
açqıc. açar. yayqı. yerə sərilən nərsələr. açqıç. açıcı. açar. haçar. anahtar. gönü dəlməyə yaran ayqıt.
yayqı. döşənək. döşənən, sərilən, yayılan, açılan nərsə. yerə sərilən nərsələr