Multilingual Turkish Dictionary

English To Azerbaijani

English To Azerbaijani
A : English Azerbaijani Turkish

art samit səslə başlanan sayılan tək isimlərin qarşısında işlənən qeyri-müəyyən artikl

A DISPOSABLE PAPER TOWEL : English Azerbaijani Turkish

birdəfəlik istifadə üçün kağız dəsmal

A-BOMB : English Azerbaijani Turkish

atom bombası

ABACK : English Azerbaijani Turkish

taken aback pərt edilmiş, təşvişə salınmış, qəfildən ürəyi qırılmış

ABANDON : English Azerbaijani Turkish

n. sərbəstlik, təbiilik, sadəlik.
v. imtina etmək, boyun qaçırmaq; atmaq, qoyub getmək; necə gəldi atmaq, başlı-başına qoymaq

ABANDON ONESELF : English Azerbaijani Turkish

[to] dalmaq, qapılmaq, uymaq

ABANDONED : English Azerbaijani Turkish

atılmış; tərk edilmiş; əxlaqsız, pozğun

ABANDONMENT : English Azerbaijani Turkish

1] baxımsızlıq, sahibsizlik 2] buraxma, tərk etmə

ABASE : English Azerbaijani Turkish

1] aşağı salmaq [rütbəni və s.]; 2] hörmətdən salmaq, alçaltmaq

ABASEMENT : English Azerbaijani Turkish

1] aşağı salma [rütbədən] 2] hörmətdən salma

ABASH : English Azerbaijani Turkish

pərt etmək; utandırmaq; xəcalət vermək

ABASHED : English Azerbaijani Turkish

pərt olmuş, xəcalət çəkmiş

ABATE : English Azerbaijani Turkish

1] azaltmaq 2] aşağı salmaq [qiyməti] 3] azalmaq, zəifləmək, sakitləşmək 4] hüq. ləğv etmək;

ABATEMENT : English Azerbaijani Turkish

1] azalma 2] güzəşt [hüquqi] 3] hüq. ləğv etmə

ABBOT : English Azerbaijani Turkish

abbat, rahib

ABBREVIATE : English Azerbaijani Turkish

ixtisar etmək

ABBREVIATION : English Azerbaijani Turkish

ixtisar, qısaltma

ABC : English Azerbaijani Turkish

1] əlifba 2] əsaslar [elmin və s. ]; the ABC of chemistry kimyanın əsasları 3] əlifba sırası ilə dəmiryol göstəriciləri 4] attr. ABC book əlifba kitabı

ABC BOOK : English Azerbaijani Turkish

əlifba kitabı

ABDICATE : English Azerbaijani Turkish

əl çəkmək [taxt-tacdan]; əl çəkmək [hüququndan, haqqından]; səlahiyyəti öz üzərindən atmaq;

ABDICATION : English Azerbaijani Turkish

üz döndərmə, əl çəkmə

ABDOMEN : English Azerbaijani Turkish

anat. qarın, qarın boşluğu

ABDOMINAL : English Azerbaijani Turkish

adj. qarın

ABDUCT : English Azerbaijani Turkish

güclə aparmaq, oğurlamaq