Multilingual Turkish Dictionary

Arin Turkish Etimology Dictionary

Arin Turkish Etimology Dictionary
ZORLANTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

zorlandırmaq. gücəndirmək: gücləndirmək. çətinlətmək.- başı soyuqluq, qolay işidə gücləndirir

ZORLAŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

güclənmək. çətinləşmək. ilişginləşmək. ilgişmək. müşgül olmaq. gücləşmək. gücsinmək. zəhmətli olmaq.
işlər gedgedə gücləşir.
iş gücləndi

ZORLAŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qıynınlaşmaq. gücləşmək

ZORLAŞTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

zorlaşdırmaq.
gücləşdirmək. çətinləşdirmək. zəhmətli edmək.
işlər gedgedə gücləşdirirsız.
işləri qolaylaşdırcağına gücləşdirirsız.
gücsimək. gücləşdirmək. çətinləşdirmək. zəhmətli edmək.
işlər gedgedə gücsinir

ZORLAYAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qosbatar. zorba. zırpı. zor diyən

ZORLU : Arin Turkish Etimology Dictionary

güclü. batov. bətov. batro. batan. batar. qatı. sərt.
qanıqmaqan. enerjik. yılmaz. tommay. dommay. güclü. qudrətli. sağlam. quvvrtli.
sıxı. darıca

ZORLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

güc. işgillik. zəhmət.
işlər güclə keçdi.
güclə yapa bildik.
qızmıq. çətinlik.
sıxıntı. yarsuv. qayğı

ZORLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

güclük. güdəlik. kütəlik darlıq. maydalıq. qısalıq. qıssalıq. qıslıq. qıstıq. qıtlıq. sıxlıq.
qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. güclük. çətinlik. bəla. bulac. acı. acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). incik. bükəc. boğac.tutac. düşəc. çalız. çalaz. qəza.
uğraştırıcı (giriftar edici),gərəksiz bir soru, məsələ, güclük, zorluq ortaya çıxartmaq: iş açmaq. iş çıxarmaq

ZORLULUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

güclülük. alqurluq. ağırlıq

ZORTAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

zordan. zar zor. güc bəla

ZORUNA : Arin Turkish Etimology Dictionary

zoruna gəlmək. istəksiz olmaq. könülsüz yapmaq. qücsünmək

ZORUNLU : Arin Turkish Etimology Dictionary

gücənik. güclük. gücünlü. məcburi.
boğrənc (fars) < burqanc. burşuq. çatışmayan. sərt. tavıl. tapıl. güc. qaldırı. bataqara. çigit. möhkəm. sıxıntılı. toxalı. gücənikli. məşəqqətli. zəhmətli. tərs. bərk. yaman. çatallı. quşqulu. işgilli. qarışıq. çalalı. çallaq. müşəvvəş. gərgin. tarınmış. sınırlı. çalız. çalaz. dincsiz. qolay olmayan. işgilli. münqəbiz. həyəcanlı. qasıq. qasqıq. qısıq. qısqıq. sıxıntılı. toxalı. işgillik. qarışıqlıq. pozqunluq. anlaşılması güc. çətrəvil. çıqravıl ( < çıq: düğün). çiləli. zəhmətli. yıxıla qalxa. düşəvir. düşəver. buruşqıl. güclüklə, zorluqla yapınan iş. əməkli. zəhmətli

ZORUNLUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

gücənik. güclük. gücünlüq. çarasızlıq. çarəsizlik. məcburiyyət

ZOT : Arin Turkish Etimology Dictionary

hot zot edmək: sərt, kötü davranmaq

ZUQQOÇUQMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

hıçqırmaq.
zuqqoçuq etib yığlamaq: hıçqıraraq ağlamaq

ZUQQU : Arin Turkish Etimology Dictionary

şaşı. əğri.
zuqqu qaramaq: şaşı baxmaq.
zuqqusuna: əğri

ZUQUL : Arin Turkish Etimology Dictionary

oval. uzunca.
zuqul betli: uzun yüzlü

ZUMAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

arqışo. taxıl

ZURƏK (FARS) : Arin Turkish Etimology Dictionary

< sürək. çəkdiri. qadırğa. qıyırqa. qayıq

ZURƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< züvgək. kərəçi. qayıq. kiçik gəmi. böləm. bələm ( < bölmək: ayırmaq). lotqa. tolqa