Multilingual Turkish Dictionary

Arin Turkish Etimology Dictionary

Arin Turkish Etimology Dictionary
ZUVULTAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

zuvuldamaq. vızıldamaq

ZÜBBƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

isnob. qılığ, davranış baxımından el içindən ayrılan, aşırılğa qaçan

ZÜKAM : Arin Turkish Etimology Dictionary

tümayratu. tumay

ZÜQÜRT : Arin Turkish Etimology Dictionary

zügürt.qoquz. yoxsul. müflis. qıl quyruq. bir nəyi olmayan. qılıqsız. cansız. qıl quyruq

ZÜQÜRT : Arin Turkish Etimology Dictionary

züğürt. yüngül. yoxsul. düşgül. düşmüş. parasız. əli yufqa. yoxsul. yüngül.
üz züğürdü: çirkin üzlü.
yüngüllərə özün ol yardım

ZÜQÜRT : Arin Turkish Etimology Dictionary

züğürt. kasıb. pulsuz. yoxsul

ZÜQÜRTLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

zügürtləmək. qoquzlamaq. yoxsullamaq. parasız qalmaq

ZÜQÜRTLÜK : Arin Turkish Etimology Dictionary

zügürtlük. qoquzluq. yoxsulluq. parasızlıq

ZÜNQÜM : Arin Turkish Etimology Dictionary

bir çeşit çin ipəklisi

ZÜRƏQ (FARS) : Arin Turkish Etimology Dictionary

< züvrək ( < züvmək. üzmək). qayıq

ZÜTÜR : Arin Turkish Etimology Dictionary

züdür. böğürtlən

ZÜVCƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

( z < > s ). sürşək

ZÜVQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

kayqan. sürüşgan. kayğan. qayağan. kaypaq. qaypaq

ZÜVQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

züvgən.qayar. qayan. qayğan. qayma.iti. çabık. qayğan yer

ZÜVQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

züvgən. züvürgən. sıyırğaq. sıyrıncaq. tayqan. tayğan. cayqan. qayırğan

ZÜVMƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

buz üzərində züvmə başmağı: qayaq. qayğa. buz pateni

ZÜVMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

zivmək. sırmaq. qaypamaq. qaymaq. qayrılmaq. tayrılmaq. taymaq. çevrilmək. dönərmək

ZÜVRƏQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

züvrək > zürəq (fars) ( < züvmək. üzmək). qayıq

ZÜVTÜRMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

züvdürmək.qaydırmaq

ZÜVÜRQƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

züvürgən. züvgən.
sıyırğaq. sıyrıncaq. qayırğan.
züvgən yer: süzcək. sürcək. qayaq. cayaq. tayqaq.
qaypıncaq. çox gayan. gayğan. cayınsaq. tayınsaq. sürüşgən. sıyrıncaq

ZÜVZƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

zivzər. sürsürək. ( > sorsorək (fars)). qaplanqaya

for test : Arin Turkish Etimology Dictionary

p> for test from tural