Multilingual Turkish Dictionary

Arin Turkish Etimology Dictionary

Arin Turkish Etimology Dictionary
ACINACAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

buncağız. çıxırsız. düzəsiz. onarsız. onursuz. olunmaz. otsuz. otasız. arnaşsız. çarasız. zavallı. tabsız. dayanaqsız. gəvşək. sölpük. sölük. solğuq. soluq. qaba, iti olmayan. damarsız. güvənilməz. aylaq. gücsüz. yetərsiz. düşük. bitik. bacarıqsız. başarıqsız. qaq. qax. becərəksiz. sökük. yarıq. yalız. yalıt. yalzan. yalvac. yalavac. yalvara. avara. açılaz. aciz. zayıf. iqtidarsız.
acınası. üzücü.
acınacaq, yaxışmaz durum: yazıq

ACINACAQLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

acınılası. üzücümsü.
bağrı qan. çox üzgün.
acıqlı. fəci;

ACINAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acılı. ağrılı. üzgülü. sıxıntılı. iztirablı

ACINAQLA : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıqla. üzülərək. üzüklə. sıxnaqla. sıxıqla. qaralıqla. uğsuzuq. uğsuzca. yazıqca. əsirgəkcə. əsrəliklə. təssüflə. əsəflə

ACINAQLA : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > acıqla

ACINAQLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

yoxsun, üzük, acınaqlı sevilən kimsə: kəsəcağız.
acınaqlı, zavallı xanım, qadın: qadıncağız. qadıncıq

ACINAQSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acısız. acınsız. ağrısız. üzgüsüz. üzüntüsüz. sıxıntısız. iztirabsız

ACINASI : Arin Turkish Etimology Dictionary

acınacaq. üzücü.
güləriz acınacaq halımıza

ACINILASI : Arin Turkish Etimology Dictionary

acınacaqlı. üzücümsü

ACINIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acınma. acıntı. gücənti. gücənmə. gücəniş. qırılma. qırılış. qırıntı. incinmə. inciniş. incinti. üzülmə. üzülüş. üzüntü

ACINIŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acşınmaq. içşinmək. içlənişmək. qaqtınışmaq. qaqrınışmaq. qaqşınmaq. qaqnışmaq. qaqalnışmaq. qadanışmaq. qayğınışmaq. qayrınışmaq. üzünüşmək. üzşünmək. dərdinişmək. kədərlənmək. qəhərlənmək.
açınışmaq. aşınışmaq. aşlaşmaq. aşılaşmaq. xaşlaşmaq. əğləşmək. əkləşmək. dəmləşmək. tinəşmək. dinəşmək (< tin: nəfəs). tinləşmək. dincəşmək.
bir yolda ilərləmək yola gəlmək. gəlşinmək. düzəlmək. doğrulmaq. yönüğmək. iyiləşmək. iyilənmək. eyiləşmək. eyilənmək. iygənmək. eygənmək. iyəşinmək. eyəşinmək. yeğinmək. yeğişmək. yeğcənmək. yeğcinmək. islah olmaq

ACINIŞTIRILMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acınışdırılmaq. açınışdırılmaq. aşınışdırılmaq. aşlaşdırılmaq. aşılaşdırılmaq. xaşlaşdırılmaq. yeğindirilmək. yeğişdirilmək. yeğcəndirilmək. yeğcindirilmək. iyiləşdirilmək. iyiləndirilmək. eyiləşdirilmək. eyiləndirilmək. iygəndirilmək. eygəndirilmək. iyəşindirilmək. eyəşindirilmək. bir yolda ilərlətilmək gəlşitirilmək. düzətdirilmək. doğrutturullmaq. doğutturullmaq. yönükdürülmək. islah ettirilmək

ACINITMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

açınıtmaq. aşınıtmaq. aşlatmaq. aşılatmaq. xaşlatmaq. iyəşitmək. eyəşitmək. iyilətmək. iyigətmək. eyilətmək. eyigətmək. iygətmək. eygətmək. yeğitmək. yeğgitmək. yeğcətmək. yeğcitmək. bir yolda ilərlətmək. gəlşitmək. gəlgitmək. düzətmək. düzgətmək. doğrutmaq. doğqutmaq. yönütmək. yöngütmək. islah edmək

ACINMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıma. qırılma. qısılma. üzülmə. yaxınma. yaxınış. içərləmə. gücənmə. təpginmə. təpginiş. mütəəssir olma.
acınış. acıntı. acıma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). acı. acıq. azıq. azar. acar. bəla. bulac. incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza. gücənti. gücənmə. gücəniş. qırılma. qırılış. qırıntı. incinmə. inciniş. incinti. üzülmə. üzülüş. üzüntü

ACINMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(acımaq).
yanılmaq: yanığmaq. yanğmaq. yanmaq. heyiflənmək. təəssüflənmək.
onun yoxluğuna içdən yanıldıq.
acı duymaq. qurlanmaq. tasalanmaq. narahat olmaq.
özləmək. dartınmaq. sevgisin sunmaq. rəhm edmək. məhəbbət edmək. sevləmək.
tasa, acı duymaq. ziyan görmək.
qatılaşmaq. qoyulaşmaq. mayalanmaq.
əkşimək.
qorlanmaq. qurlanmaq.
şəfqət göstərmək. yamanlıqtan qurtulması yollarını aramaq•
qavdunmaq. qavdınmaq.
əsirqenmək. əsirqemək. dartınmaq. götürülmək. yazıqlamaq. heyifsinmək. təssüf yemək.
açınmaq. xaşlanmaq. aşlanmaq. aşılanmaq. aşınmaq. əğlənmək. əklənmək. dəmlənmək. tinənmək. tinlənmək. dinənmək (< tin: nəfəs). dincə qoyunmaq.
çırpınmaq. dövünmək. dövüslənmək. hövüslənmək. hayıfsınmaq. üzünmək.
bibərlənmək. ətacılanmaq.
fışlamaq. fışnamaq. dışnamaq. dışlamaq. əkşinmək.
incinmək. azarlanmaq. üzünmək. üznülmək. üzülmək. yerinmək. yaxınmaq. yanmaq. yanığsınmaq. yazıqsınmaq. hayıfsınmaq. heyifinmək. əsəflənmək. təəssüflənmək.
acıqlanmaq. sancınmaq. acqınmaq. ağrınmaq. üzgünmək. sıxınmaq. iztirablanmaq. müztəriblənmək. hirslənmək. hislənmək. darıqmaq. darnıqmaq. darqınmaq. darqınlaşmaq. tasalanmaq. üzülmək. üzünmək. içlənmək. toxlunmaq. içinə almaq. tutunmaq. tummaq. kədərlənmək. mükəddərlənmək.
acınsamaq. dadıqsamaq qatıqsamaq. dadı, tamı, qoxusu çönmək.
acınmadan qılınmaq: qıymaq. qədər edmək. qıyına (zülmə) muzayiqə edməmək, qısırqanmamaq.
fələk mənə qıydı.
suçsuz birinə nasıl qıyarım

ACINMIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

< > aşınmış. (yoğur: xəmir). dinlənmiş

ACINSAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acınmaq. dadıqsamaq qatıqsamaq. dadı, tamı, qoxusu çönmək

ACINSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acınaqsız. acısız. ağrısız. üzgüsüz. üzüntüsüz. sıxıntısız. iztirabsız

ACINTI : Arin Turkish Etimology Dictionary

acınma. acınış. gücənti. gücənmə. gücəniş. qırılma. qırılış. qırıntı. incinmə. inciniş. incinti. üzülmə. üzülüş. üzüntü

ACINTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acındırmaq.
acıtmaq. acırtmaq. acıtmaq. incitmək. için yaxmaq. ( > azordən (fars)).
için göynədib yaxmaq. qaşlamaq. qaşlatmaq. xaşlamaq. xaşlatmaq.
əsirgətmək. rəhmə gətirmək

ACIOT : Arin Turkish Etimology Dictionary

acı ot. yaxıot. bibər.
istiot, acıot, qoxotlarla (əduvalarla) bastırılıb, istidə, günəşdə qurutulan ət: bastırma

ACIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

ayqır. ərkək at.
öfgəli. kinli. kötü.
acıra aylanma:
hisliliyə dönmək.
qısrağın ayqırla cütləşməsi.
acır ülüşü: ərkək at sürüsü

ACIRANĞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acranğ. acırınğ. acrınğ. (< acı).
həlakət. bəla. (> azrənğ (fars)).
qussə. qayğı

ACIRI : Arin Turkish Etimology Dictionary

ası. bax > aşırı