Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani

Azerbaijani
ABƏRİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(< a + bəri). ötə bəri. oyan buyan. bir nərsə. qıvır zıvır.
abəri yeyərmisiz: bir nərsə yeyərmisiz

ABI : Arin Turkish Etimology Dictionary

abi. abu. (alba). {
< aba.
< ağabəy}. (;ağabəy; in qısaltması).
abay. böyük. abaci. nənə. böyük nənə. əcə. ulusay. alasan nənə. sonk ənə. çonk ənə. dev ani. qartı əbə.
can. ruh.
soyluluq. nəcib zadəlik.
böyükləri çağırmağa sayqı sözü. dadaş. qərdəş.
abım bura buyurun.
böyük qardaş. dədə. ata

ABIÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapıç. könüllü

ABIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abidan.
içli. könüllü.
avıq. əğik. meyl. avınılan. övünülən nərsə. dilək. istək.
abıq sapıq: abırçubur. saçma sapan iş, söz

ABIQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

abığa. alba. alicənap. yüksək könüllü

ABIQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

abığan. (< abımaq). yapağan. örtən. gizləyən. gizli, örtülü tutan

ABIL : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapıl. mayıl. meyilli. könüllü. istəkli

ABILMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

albırmaq. abrılmaq. avrılmaq. əprilmək. əğrilmək.
bükülmək. yığılmaq.
hamısı onun üstünə abrıldılar.
çəkil oyana. abılma üstümə
ərimək. əğilmək. yastılmaq. sarqmaq. yalığmaq. yıxılmaq. çəkinməmək. yalvarmaq.
əprimək. çürümək.
istənmək. meyl edmək

ABIMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abamaq (>əba; kərdən). yapamaq. gizləmək. gizlətmək. saqlamaq. örtmək. ürkmək. yaşırmaq. örtmək. qapamaq.
onu məndən abıdı

ABIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

aban. avan. alvan. bax > alban

ABINMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapınmaq.
gizlənmək. örtülmək. saxlanmaq.
duraqsamaq. quşqulanmaq.
sözdə abınmaq: qonuşurkən duraqlamaq.
(ayağı) ilişmək. taxılmaq. ayağı sürçmək.
daşqa abınıb yıxıldı: daşa taxılıb düştü

ABIRÇUBUR : Arin Turkish Etimology Dictionary

rasgələ. qarımqarışıq. qarmaqarışıq. qarmaqatışıq. qarbur. qarbur. allaq bullaq. abıq sapıq. saçma sapan iş, söz

ABIRLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

abrılı. bax > yapırlı

ABIRSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > yapırsız

ABIRSIZLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > yapırsızlıq

ABIŞQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

apışqa. avışqa. uşqa. (< av. qap).
yoldaş (ər arvad). həmsər.
içdən. içdənli. könüllü

ABIT : Arin Turkish Etimology Dictionary

(< abımaq. yapımaq).
çəkə. pərhiz. rejim (: işlətməyə hədd qoymaq).
tə;til.
yapıt (> abed). qıraq. dinc. tə;til. pərhiz. aban. abanğ. yapanğ. abıtqan. zahid. mürtaz. qıraqlardan uzaq, özlüyünə, öz içinə qapanan adam

ABITAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

abıdan. abıq.
gözəl. içli, könül insanı.
çox. təmamən. qayət. büsbütün.
abıdan böyük. abıdan yaxşı: yaxci yaxcısına. abıdan ağıllı kişi.
abıdan görünö boldu: tamamiylə açıq oldu

ABITQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapıtğan.
saxlayan. gizlədən. örtən.
çəkinən. yaşırun. qaçağan.
abıtqan kişi: qaçan, çəkingən kişi.
aban. abanğ. yapanğ. abid. zahid. mürtaz. qıraqlardan uzaq, özlüyünə, öz içinə qapanan adam

ABITMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

gizləmək. saqlamaq. örtmək

ABIY : Arin Turkish Etimology Dictionary

alba. albay. abağ. ağa. baba. dədə. çonğ

ABQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

abaqa. albağ. yapaqa. yapqa. yapaq.
istək. istənilən, görülən nərsə.
sənin abağan nədir.
oya. məşquliyyət.
özüvə bir abaqa seçdə, oyasız qalma

ABLA : Arin Turkish Etimology Dictionary

( abal. abula. alba).
böyük bacı. əçə (metatez # bala: kiçik).
bayan. xanım.
abala. apa. (p b ) aba. böyük bacı. ağabacı. əkəçi. əkəçə. ağaca. ağaybay. xanım. abacı. böyük qız qərdəş. bacı.
gəlinabla: gəlinaba. gəlinana. gəlinbacı. gəlingə. gəncə.
yengə. gəlinin sağdıcı.
bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla səslənmə deyimi.
xanımabla. xanımaba: birinin özündən böyük qadına sayqılı səslənməsi