Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani

Azerbaijani
ABLAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ablağ. (< metatez> albaq. alabıq. alamıq).
alaq. əbləh. qaplaq. yaplaq.
əbləq < albağ. rəhbərəh. ala rəngli olan hər nə

ABLUQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

abluka. albağac. yapluqa. yapalqa. yapalaş. yaplaş. qabal. qabal. qapal. quşatma. quşatım. quşaq. mahasirə

ABOV : Arin Turkish Etimology Dictionary

əbə
boy
şaşırma, çaşmanı bəlirdən səs, ünləm.
əbə sən gedməmisən hələ

ABRAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

apraq. abartı. abartma. qabartma qabrat. qabartı. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. iğraq

ABRAQADAQRA : Arin Turkish Etimology Dictionary

büyü, cadu sözlərindəndir

ABRAQÇILIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

apraqçılıq. abartıçılıq. artırıçılıq. atlatıçılıq. attırıçılıq. aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. üklətiçilik. gəbərtçilik. qabartıçılıq. qatmaçılıq. əkməçilik. ullaqçılıq. ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. qozqırtçılıq. qozqalatçılıq. mindiriçilik. mubaliğəçilik. iğraqçılıq

ABRAMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > abrayış

ABRAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

apramaq. arbamaq. aparmaq.
aparmaq. iyəlik edmək. iyələnmək. əğirmək. yönətmək (yüksətmək ( # ) yassıtmaq).
yarıtmaq. barbamaq (> bərabərləmək ). babatlamaq. dəngəmək. düzətmək.
yapramaq. böyümək. yetişmək. çatışmaq

ABRAY : Arin Turkish Etimology Dictionary

arbay. qabray. otoritə. nifüz. e;tibar. abraylı: başı uca

ABRAYIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > abrayış. yaprama

ABRAYIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abrayım. abrama. yaprama. yaprayış. yaprayım. yüksəlmə. yüksəliş. yüksəlim. yücəlmə. yücəliş. yücəlim. ucalma. ucalış. ucalım. ulalma. ulalış. ulalım. osurma. osuruş. osurum. üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. boyatma. boyatış. boyatım. ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. inkişaf edmə. e;tila;. pişrəft

ABRAYLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

alpaylı. alpalı. möhtərəm. sılağlı

ABRILI : Arin Turkish Etimology Dictionary

abrılı. bax > yapırlı

ABRILMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abılmaq. albırmaq. avrılmaq. əprilmək. əğrilmək.
bükülmək. yığılmaq.
hamısı onun üstünə abrıldılar.
çəkil oyana. abılma üstümə
ərimək. əğilmək. yastılmaq. sarqmaq. yalığmaq. yıxılmaq. çəkinməmək. yalvarmaq.
əprimək. çürümək.
istənmək. meyl edmək

ABSIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

absıt. abısıt. (< abamaq: gizlətmək). gizli

ABŞAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapaşaq. başaşaq. valibal oyununda, topu torun təpəsindən baş aşaq vurma. şəlalə. çağla. çalğa

ABŞAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçan su. uçanus. şəlalə

ABTAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

abdal. (< çapdal: çalınmış)
axmaq. ənayi. çaşlaq. qaşalot. qaşalat. çağalat. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. güdələk. güdlək. görməz. qırt. qart. qırıq. qıtıq. çantal. qırbal. qırban. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qafasız. başsız. qafaçsız. beyinsiz. qafası üşük, uyuşuq. qaqabaş. qaqavaş. qalın qafa. küdbeyin. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. qanırıq. qaqrıq. qanqırıq. qantaq. küd. kotan. qarsala. qatsala. gəbəşağı. qax. avara. avalaq. avanaq (< av). kəvsəl. kövsəl. kovsul. kovsuk. oğsuq. yoxsuq. koğalaq. kovalaq. qaqavan. kavun. kovun ( < kov. kav). gabun. qaqavan. qaqavac. koralaq. korkoran. kal. kalas. kalava. kalvas. kavır. kavaq. kalıv. kalva. qabax. gəbə. gəbəş. küpəş. qatraq. qaba. qabat. qabav. içi boş. başaçsız. düşünməz. qanmaz. anlamaz. bön. sadə. anlayışsız. dargöz. qısgöz. qıtgöz. görgüsüz. sarsax. sərsəm. kəvzər. gəzər (> kəzər (fars)). alıq. kötük. gödük. gic. səfeh. sapaq. budala.
dərviş. dalbış. alşıq. aşıq

ABTAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

abdal.
avara. yetim.
səni görüm abdal qalasan.
abdalın biri abdal.
sant. sılğır. sərsəm. salaq. sapaq. sarsaq. sapıq. səfeh. savuruq. şaşıq. şaşqın. sərsəm. diqqətsiz. dalqın. təlisiman. budala. bonğ. bon. avanaq. axmaq. əğli uçmuş

ABTALCA : Arin Turkish Etimology Dictionary

abdalca. avanaqca. axmaqca. alabaşca. aldavılca. alqınca. anayıca. ənayicə. andavılca. avalca. kötükcə. ködükcə. görgüsüzcə. görgüsüzün. görməmişcə. koryatca. qabaca. qaba sabaca. qamqalatca. qapqalatca. qartca. qaytaca. qırıqca. qırtabaşca. qırtalaqın. qırtca. bacarmazın. bayağıca. bilgisizcə. bozbaşca. böncə. budalaca. cacıqca ( < saçmaq). cahilcə. çaşqınca. dalyaraqca. daşraca. dışraca. naşıca. dəlicə. gəbəcə. gəvəcə. gicinə. gobutca. xamına. saçıqca. salaqca. salaqın. sapaqın. savsızca. savsızın. şapşalca. şaşqınca. yoğurca. yontulmamışın. yöndəmsizin. yöndəmsizcə. qırtalaqca. amiyanə. nadanca

ABTALLAŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abdallaşmaq. gərzəkləşmək. səfehləşmək < sapaqlaşmaq. sərsəmləşmək. alıqlanmaq. alıqlaşmaq. apışıqmaq. sərsərilmək. gersəkləmək. gerisaklamaq. təntəklənmək. axmaqlaşmaq. təlisinmək. təlbəisinmək. sılğırlanmaq

ABTALLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abdallıq. salçalıq. saçığlıq. cacıqlıq ( < saçmaq). alqınlıq. ənayilik. gərzəklik. ağıldan kəsiklik, qırıqlıq. qırıltı. səfehlik < sapaqlıq

ABTALLIQLA : Arin Turkish Etimology Dictionary

sançasına. axamaxlıqla. budallıqla

ABTAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

abdan. aldan. alpan.
çox.
abıdan görünü boldu: tamamiylə açık oldu.
abadan. ovadan. göstərişli. gözəl. yaxşıqlı. bollu.
həddi əksər. (# asdan: altdan: həddi əqəll)

ABTIRAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abdıramaq. yapındıramaq. (< yapmaq: örtmək. ötürmək). qorxub, çəkilmək. qorxu dalaşa düşmək. səndələmək