Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani

Azerbaijani
ABTUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abduğ (fars) < oğduq

ABU : Arin Turkish Etimology Dictionary

abi. böyükləri çağırmağa sayqı sözü. dadaş. qərdəş.
abım bura buyurun

ABU! : Arin Turkish Etimology Dictionary

abı! ha! aa! ay! aman! şaşmanı göstərən sözcük

ABUQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

abuğan. cədd. böyük ata. dədə

ABUQSAPUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

saçmasapan. həzəyan.
abuq sapuq: avuq savuq: saçma sapan

ABUR CUBUR : Arin Turkish Etimology Dictionary

malın kötüsü, dəğərsizi. çarçur. çübür çəbür.
qıvırzıvır.
hapursapur. abuqsapuq. saçmasapan. həzəyan

ABUR : Arin Turkish Etimology Dictionary

oburqa. doymaz. qarımpa.
abur obur: obur çobur.
abur çopurun biridi bu gədə

ABUŞQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

avuşqa. (abu: aba: böyük + şıqa: əzizləyən sözcük. ) ər. sayqı olaraq arvadın ərinə deyilir

ABYAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapyar. kömək. yardım. vasitə.
abyarsız varmaq olurmu.
abyarın qırılsın

ABZAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

əbzar. < yapzal. avlu. əməc.
arac ayqıt, abzal düzəltmə, satma: qatraqçılıq. qatraçılıq. qayraçılıq. qayraqçılıq.
arac ayqıt, abzal qutusu, qabı: qatraq. qatra. qayraq. qayra

AC : Arin Turkish Etimology Dictionary

(< > aç).
açıq. boş.
aç qızıl: açıq qırmızı.
fil dişi. qıyaq.
işgə.
qarnı boş. kovsan (> qorosnə (fars) (< kov: kav: boş).
acgöz. acur. azur. azqın. tamahkar. həris.
ac göz: gümüş göz: paradan başqa gözünə bir nə girməyən.
istək. yaxış. xahiş.
yoxsul. fəqir. kasıb. möhtac.
(ək) qac.
qısqac: qasac. qıyqac.
sıxqac: sıxac.
ac bolmaq: acığmaq.
ac qaraqılay: aç qarnına.
ac göz: göz ac:
alçaq ər. qarçınaq. çinis. xəsis.
toymağur. yalmağur. yutuq. utuq. ütük. suqər. soğ. doymaz. boğazçı.
ac gözlənmək: qarçınmaq. çinislənmək. xəsislənmək.
açıqağız, ac qalmaz.
qarnı boş, ac: bağdatı alaq.
ac doyuran: süfrəsi açıq. çörəkli azıqlı.
ac billac: ac, baxımsız.
ac açıq: yeyəcəksiz, barınaqsız.
ac acına: bir nə yemədən. nəştab.
ac kişi, kəndin oda salır.
ac aman bülməz.
ac çıplaq: böyük istələ, iştahla.
ac doymam, tox acmam sanır.
ac qatıq istəməz, tuxu yastıq istəməz.
ac qılıca sarılır: ax qalan üsyan edər.
ac köpək, qazan yıxar.
ac qurd aslana saldırı.
ac, yanından qaç.
acın gözü, çörək təknəsindədir.
acın yuxusu gəlmək.
aca yemək, xəstiyə yataq sorulmaz: görünən kəndə bələdəçi nə gərək.
ac kişini qurd yeməz.
ac nə olsa yiyər, acıyan nə olsa deyər.
ac, qurda oxşar, çılpaq, cinə.
acın imanı, toxun amanı olmaz. (acın imanı, toxun amanı yox).
acın qarnı doyar, gözü doymaz.
acınan toxun, arası bir çörək.
sevgi ağına bozuna baxmaz, ac olan, dadına duzuna.
aca, türmə gərəkməz.
ac qarın əsnəməz.
acın başı qarnında olur.
acından it götü yalır.
mən gedirəm, yol gedsin, çılpaq gəlib boş gedsin. nə əkən var nə biçən, toxda gəlsə, ac gedsin.
ac doyurmaq.
ac göz: taya cocuğu.
ac göz: ac qılıq, xəsiyət: azıq. xəsis.
azıqlığı burax qıl.
gözü aclılıq: soğumsızlıq. doymazlıq. tamahkarlıq. təmə;

ACAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

şorav. şərab. acı, duzlu su.
xəlfəçin.
açac qoyulan yerdən on yapraqlığı bilməlisən.
gələn seri qaldığı yeri qolay tapmaq üçün, pitiyin qalan yaprağına açac qoy

ACACINA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ac acına. ac olaraq

ACAQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acağan. acığan. qəzəbli.
acağan düşman: amansız. yaman düşman

ACAQIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ac ağız. yalmağuz. yeyərdoymaz. acgöz. qarımpa. yeyici

ACAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

azal. yer sürən abzar. xış

ACALLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

avçı dilində dağ geçisinin tabu adı

ACAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

haçar. (açar). (acarrı. bax > (< axar).
{(c z ) (< acırtmaq)}. açar. ahar. axar. ağlıq. düzgün. sılağ. sığal. cıla. pərdax.
saf. şumal. züvgan axarlı olmaq üçün kağıza parçaya sürülən maddə (yumurta aği vəya başqası kimi). bu işə
;axarlamaq: acarlamaq;; deyilir.
ahar. taza. yeni. çil. asrı. çiğ. şüləli. şumal. aşıyan. cavan. çağa. gözəl üz.
acarı soyuq: çirkin. suratsız.
qeyrətli. qıvraq. hərəkətli.
gözübək. yırtıcı.
çox tünd, kəsgin, iti.
azar. acı. acıq. azıq. incik. bəla. bulac. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.
açqı. açqıc.
çaşnı.
açacaq. kilid.
midadqətdiyən.
iştah gətirən. aperitiv.
haçar. dil. açqı. açqıç. açıcı. açqı. haçar. anahtar.
aşar. görər.
sınavlı, bilgili (aqah) kimsə, işini tək başına görər, aşar, açar: yol bilən, kərvana qatılmaz.
ası. yarar. özgülük. etgi. olca. fayda. tə;sir.
mənlik (qurralıq) azarı sənin başıva girib.
açar uydurmaq:
kilidi başqa açarla açmaq.
duzaq qurmaq.
haçar gözü: deşi. dişi.
keçmişinin yolun görən, gəlcəyinə yol açar.
açar saçar: yayça. yürüt çürüt. kəsir tökür. kəsər tökər. müsrif.
açar saçarlıq: aç saç. çöküt qoşut. düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. saç savur. sav sov. sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. qırqıt. velxərclik. israf.
ağzın açar qarqa kimi qarıldar, ağzın qapar, ilan kimi fısıldar.
ışıq saçar, sözü açar: dan atınca, könül sökülər. günəş açar, qaranlıq qaçar.
qarın açar: açar. turşu. iştahladan. meyilləndirən

ACARLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(bax > axarlamaq. ).
> azarlamaq. qataclamaq. qataşlamaq. qataqlamaq. qaqaclamaq. qaqaşlamaq. qaqaqlamaq.
açar salmaq. haçarlamaq. açqılamaq.
axarlamaq. aharlamaq. cilalamaq. sığallamaq. açmaq. sılağlamaq. sığallamaq. cılalamaq. pərdaxlamaq.

ACARSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çirkin. suratsız. acarı.
dərmansız. gəvşək

ACAŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acraş. ( c ç ). açraş. açralıq. ayralıq. ayrılıq

ACCIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

azacıq. azcıq

ACI : Arin Turkish Etimology Dictionary

aşı < aşırı. azu (güclü). < az: as:
iti. biz. tünd (acılanı: aşılanı) yüksək. alp. bətər.
acıqızıl: qıpqızıl. qızılala. alaqızıl
uclu. batan:
acı söz: iğnəli. toxunan. avılı söz.
acı su: sirkə.
acı yılğırış: şəhvətli gülüş
acı diş: < azı. azıq diş. azı diş. güclü diş.
acı dilli: alaycı.
acı söz: iğnəli toxunan ağılı söz.
azusuz: gücsüz.
küyək. dərd. yanığ. ıztırab. üzüntü.
üzücü. yanğır. tırajik. qoyqun. göynədən. yanığ. toxunaqlı iş, söz.
tırajik. acımlı. acığlı. acıv. hiddət. qızqınlıq. küyünc. dərd. iztirab. ökünc. kədər. üzüntü. qatıv. kədər. tasa. qayğı. qını. sərt. ası. dəğərli. qiymətli. yararlı.
açıq. acı olan hər nəsnə. əkşi.
acıma. didik. dərd. yara. ağrı.
kəkirə.
kəkirə kolu: acı kişi.
acı diş:
acı dişiylə ısırmaq. azı dişinə vurmaq: azıqlamaq.
acı dişli: azıqlıq.
dadlı olmayan.
acı su: içilməz su.
pis. iti. yaxşıqsız. oxarsız. qaba. sərt.
acı söz.
tünd. cik. çığrı.
acı səs.
acıq. ağrı. incik. sızı. dərd. kədər.
acıq. müsibət. matəm. yas.
öc. intiqam.
əvəz. təlafi.
acı çıxarmaq: öclənmək. intiqam almaq. təlafi edmək.
sancı. ağrı.
tərs. ətacı. əkit.
əkti söz.
dadlı olmayan.
acı su: içilməz su.
acın. yanığ. yanğı. yanı. təəssüf.
yanığ ki çatmadı başa yaşamı, xoş günlər ilə.
min yanığla bildirməliyəm ki.
bu işlərə yanığ yox.
indi yanığdan kar çıxmaz.
ağrı. sancı. inci.
qıya. şor.
təlx (fars). daluq. talxa. kəkrə.
acıq. heyif. təssüf.
yaxan. yaxıcı. yandıran.
toxunaqlı. üzücü. etgili. kəsgin.
sızı. ağrı.
dərd. iztirab.
rəhli.
iti. yeyin.
ələm. iç darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. duyqu. duyu. duyum. duyma. əndişə. maraq. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. yaxınc. əzab. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. vəsvəsə. qarasevda.
iğnələyici. iğnəli.
iğnəli, acı söz.
sızı. dərd. iztirab.
şor.
acı su: şor su.
sıxıntı.
görüş, mulaqat yeri.
açığlıq. ıraqlıq. məsafə. fasilə. zaviyə.
anlayış. burcaq. zaviyə.
quşə. burcaq. bucaq. burc. dirsək. zaviyə.
aç. quşə. kövşə. kövünc. künc ( < köv: kov: kav: oyuq. açı. göz). zaviyə.
etgin. etgən. təpgili. geçgin. keçgin. toxunaqlı. üzücü. yerir. çarpıcı. kəsgin. birəbir. dəlici. dələcən. deşgən. deşən. deşginli. deşinli. deşirli. deşgirli. izgili. müəssir. tə;sirli. amil. əktiv. nifuzlu.
qayğı. qayğaşa. üzüntü. qussə. qəm. anğaşa. anğaş. düşüncə. endüş. endüşün. endüşüncə. endişin. endişə. tasa.
acıq. azıq. azar. acar. acıma. acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). incik. tutac. bükəc. boğac. düşəc. bulac. bəla. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.
acıq. kəsgin. kəsici. iti. sərt. sarp.
ağı. dərd. incik. qayğu. qaxınc. gümən. qara. qısıl çınğı. üzüntü. göynək. göyüntü. qoyuntu. küyüntü. gövnək. gövüntü. ağrı. sıxıntı. gümən. toxu. qapış. ürküş. ürkünc.
ucun. ağrı. sancı.
öfgəli. iti. tünd. sınırlı. qırıcı. qırçın.
üzüntü.
acınaq. ağrı. üzgü. iztirab.
acı su: quyu suyu.
çox sıxıntı, acı çəkmək: qan qusmaq.
acı təpədən çıxmaq: təpəsindən tüstü çıxmaq. çox acı çəkmək.
quyruq acısı: öcü alınmamış keçmiş acı.
onun bir quyruq acısı vardır.
(qarqış sözü. ).
toxun çözülməsin, ipin qırılsın.
çəkilir acı: qatlanabilir acı.
çəkilməz acı: qatlanabilinməz, dözülməz acı.
acı bibər çeşiti: qaqlaşqa. qaqlacqa.
acıların, üzüntülərin təprəşməsi, açılması: qanamaq.
qalın, acı, iti səs: qaqrıq. qağrıq. qığrıq.
öldürücü acı, ağrı: qarağrı. qarağı. qaraağrı.
acısı könlunə, ürəyinə çökmək: çox ağır üzüntü üz vermək.
acı çiğdəm: güz çiğdəmi.
dərin üzüntü içində bıraxan acı: könül bulqası. könül bəlası. könül yarası. sevgilik, seviklik, eşq sıxıntısı, üzüntüsü, yükü, dərdi.
könül acısı: sevgidən duyulan ağrı.
acı ot, istiotla bastırılıb, issidə qurudulan ət: gömmə. bastırma. pastırma.
gəmi acıya almaq: at gəmi acı dişlərinə alıb, öz davranışın sürmək.
geniş açı: münfəricə zaviyə.
görüş açısı: baxım. vəch. cəhət.
bu baxımdan doğrusun: həqlisin.
dar açı: haddə zaviyə.
dik açı:doxsanlıq açı.
acı su: çoraq. şoraq. zəhmət.
acı dadmaq: zıxıntı çəkmək.
acı acı: çox iti, yeyin, kəsgin, toxunaqlı.
acı acıya, su sancıya: acını başqa acı unutdurur.
acı çıxarmaq: öc, intiqam almaq.
acı əm, im: acı əlac, arnaş.
acı güc: acı, kəsgin quvvə.
acı badımcan: işə yaramaz nərsə.
acı rəh: kəsgin, iti boya.
acı söyləmək: qırıcı, xoşa gedməz danışmaq.
acı su: qazlı su. mə;dən suyu.
acısı təpəsinə çıxmaq: çox ağır üzüntüyə qapılmaq.
acısı ürəyinə çökmək: çox ağır üzüntü üz vermək.
üzücü, acı söz: qırıcı söz.
acı sözlü: dili odlu. ağı dilli.
acı, incidici qonuşan: dili uzun.
acısın paylaşmaq: başsağlığı vermək.
acısın, sıxıntısın dindirmək: dənsətmək. dənğsətmək. dəksətmək. dəhsətmək. avutmaq. gözəl sözlərlə könlün almaq, almağa çalışmaq. dincətmək. təsəlli vermək.
bir bardağ acı çay, qırx illik anıya yaz: iyilik itməz, çoraqda tuxum bitməz, püləməsən şişməz, əkənmiyən biçməz, bulunmasa itməz, əkilməsə çıxməz.
dilinin acısın çəkmək: gərəksiz, ölçüsüz danışmaqdan, sıxıntıya düşmək.
dost acı söylər: dos acı gərçəyi üzə deyər.
yabançı acı göbələk: dilburan.
döğmədən, açılmır qapı, dadlı sevən, deməsin acı.
mən artıq sıxıntıya, acıya qanıqsamışım: öğrəşmişim.
ürək acısı: böyük üzüntü.
acı xiyar: əbucəhl qarpızı: qarqa düğləği. qarqa düvləği. qarqa düləği. qarqa ibiği. qarqa iğnəsi. qarqa qozağı. qarqa qoğzağı. qavalabardağı. qavaldız. güdə boylu, pis qoxulu ot.
sıxıntısı, acısı, dərdi olamaq: qarın ağrısına uğramaq, düşmək.
acı su: acus.
acı yaş. göz yaşı.
araq. çaxır.
acı çəkən: acıyan. üzülən. əsirgəyən. əsrəyən. qıymayan. sevəcən. mərhəmətli. şəfəqətli.
içlər acısı: çox üzüntülü acı.
acısın bulasın, dərdin bəlasın anlatmaq. içini tökmək. içini boşaltmaq.
boşluqdan, bir olaydan ötrü, iç acısı duymaq: içi sıxılmaq.
acısın dışa vurmamaq: içinə atmaq.
acı xiyar: eşəkxiyarı.
nə acı yaşıram, bilməm haçan axırı. (yaşamaq: çəkmək).
acı iti, qaba saba söyləyibdə, dadlı dadlı sözündən qalmamaq: çalba deməsində, çalva (halva) yeməsində bilmək.
ağ acı: acımsı. acımtıraq.
özlədiyindən acı duymaq: üzüntüylə yanmaq.
acı yaş: acı su. acus. göz yaşı.
ətacı: ağıcağız. zəhləgedməli. dişi incidən, dili iğnədən.
acılar üzgülər könlünə enmiş, eniqmiş.
acı dişlər: qazuv tişlər.
acı suv: qazlı su.
qını qonuşma.
acı çəkmək: öğsümək. iztirab çəkmək. düçar olmaq. iztirab çəkmək. tərmilmək. əziyət çəkmək. sıxıntı çəkmək. çox üzülmək. kədərlənmək.
acı dolu: iztirab çəkən. azablı.
acı çəktirmək: öğsütmək. üzmək. iztirab vermək.
acı bağırmaq: hahaylamaq. qaqaylamaq

ACIBALIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıbalığ. gördək. ilikbalığı. iliğbalığı. sazan balığ çeşiti