Multilingual Turkish Dictionary

English To Azerbaijani

English To Azerbaijani
ACCUMULATE : English Azerbaijani Turkish

yığmaq, toplamaq

ACCUMULATION : English Azerbaijani Turkish

toplanma, bir yerə yığılma

ACCUMULATIONS : English Azerbaijani Turkish

accumulations in excess of plan plandan artıq toplanma

ACCUMULATOR : English Azerbaijani Turkish

el. akkumulyator

ACCURACY : English Azerbaijani Turkish

dəqiqlik, son dərəcədə səliqəlilik, düzgünlük

ACCURATE : English Azerbaijani Turkish

dəqiq, düzgün, sərrast

ACCURATELY : English Azerbaijani Turkish

adv dəqiqliklə

ACCURATENESS : English Azerbaijani Turkish

n dəqiqlik, səliqə

ACCURSED : English Azerbaijani Turkish

lə;nətə gəlmiş, pis, çirkin, iyrənc

ACCUSATION : English Azerbaijani Turkish

təqsirləndirmə, ittiham etmə, günahkar bilmə

ACCUSATIVE : English Azerbaijani Turkish

qram. tə;sirlik hal

ACCUSE : English Azerbaijani Turkish

ittiham etmək, məzəmmət etmək, təqsirkar, günahkar bilmək

ACCUSTOM : English Azerbaijani Turkish

öyrəşdirmək, alışdırmaq [to] be accustomed vərdiş eləmək, alışmaq, öyrəşmək accustomed vərdiş edilmiş, alınmış, üz-gözü öyrənişmiş, adi

ACCUSTOMED : English Azerbaijani Turkish

vərdiş edilmiş, alınmış, üz-gözü öyrənişmiş, adi

ACE : English Azerbaijani Turkish

1] xal, say 2] kart, tuz; 3] ə;la təyyarəçi, as [hava vuruşunda] within an ace of lap az qalmışdı..., heç bir şey qalmamışdı ki,

ACERBITY : English Azerbaijani Turkish

1] büzüşdürücülük 2] kəskinlik

ACETIFY : English Azerbaijani Turkish

turşutmaq; turşumaq;

ACETOUS : English Azerbaijani Turkish

turş, sirkəli

ACHE : English Azerbaijani Turkish

n. ağrı, göynədici, arası kəsilməyən ağrı
v. ağrımaq, sızıldamaq my head aches başım bərk ağrıyır

ACHELESS : English Azerbaijani Turkish

adj ağrısız

ACHIEVE : English Azerbaijani Turkish

1] nail olmaq 2] yerinə yetirmək

ACHIEVEMENT : English Azerbaijani Turkish

1] nailiyyət 2] yerinə yetirmə, başa çatdırma

ACID : English Azerbaijani Turkish

a. turş
n. sulfat turşusu

ACIDIFY : English Azerbaijani Turkish

turşumaq, turşlaşmaq