Multilingual Turkish Dictionary

English To Azerbaijani

English To Azerbaijani
WIRY : English Azerbaijani Turkish

dözümlü, davamlı, möhkəm; güclü

WISDOM : English Azerbaijani Turkish

müdriklik; fərasət, ağıl

WISE : English Azerbaijani Turkish

müdrik, ağıllı, dərrakəli

WISECRACK : English Azerbaijani Turkish

amer. dan. hazırcavablıq, itilik; uğurlu mülahizə, fikir

WISH : English Azerbaijani Turkish

n. arzu, istək
v. arzu eləmək, istəmək

WISHY-WASHY : English Azerbaijani Turkish

1] duru, maye 2] rəngsiz

WISP : English Azerbaijani Turkish

bir tikə, bir parça, bir çəngə

WISTFUL : English Azerbaijani Turkish

fikrə dalmış, qəmli, qüssəli, kədərə batmış

WIT : English Azerbaijani Turkish

1] ağıl, dərrakə 2] zirəklik, ağıllılıq 3] hazırcavab adam, məzəli adam; at one;s wit;s end çətin, çıxılmaz vəziyyət

WITCH : English Azerbaijani Turkish

küpəgirən qarı, cadukər qarı; zar. afət, dilrüba, canalıcı

WITCH-HUNT : English Azerbaijani Turkish

1] tar. əcinnə ovu 2] mütərəqqi ünsürlərin tə;qib olunması

WITCHERY : English Azerbaijani Turkish

cadugərlik; sehr, cadu, ovsun; məc. gözəllik, lətafət

WITH : English Azerbaijani Turkish

1] hərəkətin birgəlikcə icra edildiyini bildirərkən;
la,
lə; birgə, birlikdə; cut with a knife bıçaqla kəsmək 2] səbəb bildirərkən;
dan,-dən ucundan, ucbatından; tremble with fear qorxudan tir-tir əsmək 3] hərəkətin tərzini bildirərkən; with sympathy hüsn-rəğbətlə, şəfqətlə, mehribanlıqla, mərhəmətlə [zərf kimi] 4] argue, dispute, quarrel, fight, struggle və s. fe;llərlə işlənərək,;əksinə, qarşı, ziddinə olaraq; mə;nalarını verir

WITHDRAW : English Azerbaijani Turkish

[withdrew; withdrawn] 1] dartmaq, çəkmək 2] geri götürmək 3] hərb. geriyə çəkmək, çıxarmaq [qoşunları] 4] uzaqlaşmaq; kənara çəkilmək

WITHDRAWAL : English Azerbaijani Turkish

1] geriyə götürmə, kənar etmə, aradan götürmə, ləğv etmə 2] uzaqlaşdırma, çıxartma, aralaşdırma 3] hərb. geriyə çəkilmə, çıxarma, çıxma [qoşunları] 4] aralaşma, çıxıb getmə, çıxma

WITHDRAWN : English Azerbaijani Turkish

withdraw-nun p.p.forması

WITHDREW : English Azerbaijani Turkish

withdraw-nun past forması

WITHER : English Azerbaijani Turkish

solmaq, qurumaq [bitki]

WITHHELD : English Azerbaijani Turkish

withhold-un past və p.p. forması

WITHHOLD : English Azerbaijani Turkish

[withheld] tutmaq, saxlamaq; withhold one;s consent razılıq verməmək, razı olmamaq withhold one;s information mə;lumatı ört-basdır eləmək, gizlətmək, xəlvəti saxlamaq

WITHIN : English Azerbaijani Turkish

1] [yer bildirərkən] hüdudunda, içərisində, daxilində, çərçivəsində; within call yaxınlıqda; within hearing eşidilməsi mümkün olan məsafədə 2] göstərilən vaxt içində, vaxt çərçivəsində, verilən vaxt daxilində; within a year il ərzində, bir ilin daxilində

WITHOUT : English Azerbaijani Turkish

1]
sız,
siz,
suz,
süz go without onsuz keçinmək, ötüşmək 2] köhn. kənardan, bayırdan, eşikdən, bayır üzdən

WITHOUT : English Azerbaijani Turkish

prep
sız,
siz;
suz,
süz; without \[wɪ;ðɑut\] friends dostlarsız

WITHSTAND : English Azerbaijani Turkish

[withstood] davam gətirmək, tab gətirmək, dözmək, qatlaşmaq