Multilingual Turkish Dictionary

English To Azerbaijani

English To Azerbaijani
WITHSTOOD : English Azerbaijani Turkish

withstand-in past və p.p. forması

WITLESS : English Azerbaijani Turkish

axmaq səfeh, gic

WITNESS : English Azerbaijani Turkish

n. 1] şahidlik, 2] şahid
v. 1] şahidi olmaq [bir şeyin] 2] təsdiq etmək [sənədi şahid sifətilə]

WITTICISM : English Azerbaijani Turkish

zirəklik, itilik, fərasət, hazırcavablıq

WITTINGLY : English Azerbaijani Turkish

bilə-bilə, qəsdən, bilərəkdən, qərəzliklə

WITTY : English Azerbaijani Turkish

ağıllı, zirək, fərasətli

WIVES : English Azerbaijani Turkish

wife-in cəm forması

WIZARD : English Azerbaijani Turkish

cadugər, sehrbaz; gözbağlayıcı

WIZENED : English Azerbaijani Turkish

büzüşmüş, qırışmış, qurumuş

WIZENED : English Azerbaijani Turkish

büzüşmüş, qırışmış, qurumuş

WOBBLE : English Azerbaijani Turkish

1] laxlamaq 2] laxlatmaq, yırğalamaq, tərpətmək

WOBBLY : English Azerbaijani Turkish

laxlayan, tərpənən

WOE : English Azerbaijani Turkish

dərd, kədər, qüssə

WOEBEGONE : English Azerbaijani Turkish

dilxor, pərt olmuş, qəmgin

WOEFUL : English Azerbaijani Turkish

hüznlü, kədərli, qüssəli; yazıq, bədbəxt, biçarə, zavallı

WOKE : English Azerbaijani Turkish

wake fe;linin keçmiş qeyri-müəyyən zaman forması

WOKE : English Azerbaijani Turkish

wake II-in p.p. və past forması

WOKEN : English Azerbaijani Turkish

wake fe;linin keçmiş zaman fe;li sifət forması

WOKEN : English Azerbaijani Turkish

wake II-nin p.p. forması

WOLF : English Azerbaijani Turkish

n. [pl-ves] canavar, qurd
v. dan. yemək, aşırmaq, acgözlüklə yemək

WOMAN : English Azerbaijani Turkish

[pl women] qadın

WOMANHOOD : English Azerbaijani Turkish

1] qadın yetkinliyi, inkişafı, qadınlıq 2] qadınlar ordusu, qadınlar 3] qadınlıq; incəlik, zəriflik

WOMANLY : English Azerbaijani Turkish

qadın kimi; incə, zərif