Multilingual Turkish Dictionary

English To Azerbaijani

English To Azerbaijani
WORD : English Azerbaijani Turkish

n. 1] söz, kəlmə; be as good as one;s word sözünün ağası olmaq, və;dinə əməl eləmək; e;timad qazanmaq; have words [with] sözləri olmaq, yekəsiylə savaşmaq, bərk küsüşmək; in a word bir sözlə 2] xəbər, mə;lumat; yenilik 3] əmr, buyruq, sərəncam 4] parol [məxfi söz]; by word of mouth şifahi, sözdə, dildə; the last word [in smth.] son söz, son dəfə deyilən söz, ən yeni nailiyyət [nədəsə]
v. sözlərlə ifadə eləmək, qısaca və dürüst ifadə etmək; word a telegram teleqram tərtib eləmək

WORDING : English Azerbaijani Turkish

qısaca və dürüst ifadə etmə, xülasə etmə, redaktə etmə [sənədi]

WORE : English Azerbaijani Turkish

wear
in past forması

WORK : English Azerbaijani Turkish

n. 1] iş, əmək, zəhmət; hərəkət, fəaliyyət; at work а] işdə , iş başında; б] hərəkətdə; out of work işsiz, işsiz-gücsüz 2] əsər 3] works zavod; fabrik, e;malatxana 4] pl. tikinti işləri 5] pl. müdafiə istehkamları 6] pl. mexanizm, qurğu
v. 1] işləmək 2] işlətmək, işləməyə məcbur etmək 3] idarə etmək [maşını və s.] 4] tə;sir etmək, tə;sir göstərmək 5] work one;s way through girmək, soxulmaq, özünə yol açmaq 6] work mines qazıb qurtarmaq, mə;dən işlərini görüb qurtarmaq; mə’dən ehtiyatlarını tükəndirmək

WORK AT : English Azerbaijani Turkish

üzərində işləmək, çalışmaq

WORK INTO : English Azerbaijani Turkish

salmaq; can you work this quotation into your speech? siz bu sitatı öz nitqinizə daxil edə [sala] bilərsinizmi?

WORK ON : English Azerbaijani Turkish

work on smb. to yola gətirmək, boynuna qoymaq, dilə tutmaq

WORK OUT : English Azerbaijani Turkish

work out a plan plan işləyib hazırlamaq

WORK OVER : English Azerbaijani Turkish

work over a letter məktubu dəyişdirmək, işləyib düzəltmək

WORK UP : English Azerbaijani Turkish

work up an appetite iştahanı artırmaq, iştaha gətirmək, iştahanı qaldırmaq; iştahaya gəlmək; work against time müəyyən edilmiş vaxta qurtarmağa can atmaq, çalışmaq; she is working herself to death o özünə çox əziyyət verir, dəridən-qabıqdan çıxır; the plan didn;t work bu plandan bir şey çıxmadı, bu plan boşa çıxdı

WORKDAY : English Azerbaijani Turkish

n iş günü

WORKER : English Azerbaijani Turkish

fəhlə; işçi

WORKING : English Azerbaijani Turkish

işləyən, fəhlə

WORKING CAPACITY : English Azerbaijani Turkish

iş qabiliyyəti, əmək qabiliyyəti

WORKING CAPITAL : English Azerbaijani Turkish

iqt. dövriyyə kapitalı

WORKING-CLASS : English Azerbaijani Turkish

n fəhlə sinfi

WORKMANSHIP : English Azerbaijani Turkish

məharət, ustalıq, qabiliyyət, bacarıq

WORKROOM : English Azerbaijani Turkish

n iş otağı

WORKSHOP : English Azerbaijani Turkish

e;malatxana; sex

WORLD : English Azerbaijani Turkish

1] dünya, aləm, cahan 2] attr. dünyəvi ümumdünya; be on top of the world göyün yeddinci qatında olmaq; think the world of çox yüksək fikirdə olmaq, [kiminsə, nəyinsə]; I wouldn;t go there for the world mən ora elə-belə, heç nəsiz getmərəm, heç nədən ötrü getmərəm;

WORLD-WIDE : English Azerbaijani Turkish

dünyəvi, ümumdünya; bütün dünyaya yayılmış

WORLDLY : English Azerbaijani Turkish

dünya, Yer, dünyəvi

WORM : English Azerbaijani Turkish

n. 1] qurd, soxulcan 2] zool. bağırsaq qurdu
v. worm one;s way sürünə-sürünə girmək worm a secret out of smb. birinin ağzını arımaq, söz çəkmək, öyrənməyə çalışmaq worm oneself into smb.;s confidence birinin qılığına girmək, diliylə-sözüylə birini ələ almaq

WORMWOOD : English Azerbaijani Turkish

bot. yovşan [ot] the thought was wormwood to him məc. o bu fikirdən çox mütəəssir olmuşdu