Multilingual Turkish Dictionary

English To Azerbaijani

English To Azerbaijani
WORN : English Azerbaijani Turkish

wear
in p.p.forması

WORRY : English Azerbaijani Turkish

n. narahatlıq; həyəcan, təlaş
v. 1] təngə gətirmək, zəhlə aparmaq, bezikdirmək 2] əziyyət vermək, incitmək 3] narahat olmaq, həyəcan keçirmək 4] parçalamaq, dişləriylə dartışdırmaq [it]

WORSE : English Azerbaijani Turkish

[bad-in müqayisə dərəcəsi ] daha pis, çox pis

WORSHIP : English Azerbaijani Turkish

n. 1] ibadət 2] sitayiş, pərəstiş; məftunluq your Worship cənabınız, cənabın [müraciət forması]
v. pərəstiş eləmək, sitayiş eləmək; həddindən artıq sevmək; məftun olmaq; hörmət bəsləmək

WORST : English Azerbaijani Turkish

a. [bad-in şiddətlənmə dərəcəsi]
adv. [badly-nin şiddətlənmə dərəcəsi]
v. üstün gəlmək; məğlub etmək; qalib gəlmək
n. if the worst comes to the worst ən pis halda, ən pis vəziyyətdə he always thinks the worst of everybody o, insanlar haqda həmişə ən pis şeyləri fikirləşir; at [the] worst ən pis halda

WORSTED : English Azerbaijani Turkish

yun; kamvol [parça və s.]

WORTH : English Azerbaijani Turkish

n. dəyər, qiymət; əhəmiyyət; he was never aware of her worth o, ona heç vaxt haqq qazandırmamışdır, heç vaxt haqlı hesab etməmişdir
prediñ. 1] dəyən, dəyərli, əhəmiyyətli olan; it is worth... bu... başa gəlir, dəyər, oturar; what is it worth ? bu neçəyədir? bunun qiyməti neçədir? 2] layiq olan, layiq görülən it is not worth taking the trouble bununçün narahat olmağa dəyməz; narahat olmağa elə bir əsas yoxdur for all one is worth var gücü ilə, bütün qüvvəsiylə he was running for all he was worth o var gücüylə qaçırdı

WORTH-WHILE : English Azerbaijani Turkish

layiq olan, layiq görülən

WORTHLESS : English Azerbaijani Turkish

1] predic. it is worthless less bu heç nəyə dəyməz 2] lüzumsuz, faydasız, gərəksiz, heç bir şeyə yaramayan

WORTHY : English Azerbaijani Turkish

a. layiq, dəyərli, lazımi, qiymətli
predic. the plan isn;t worthy of further consideration bu planın sonrakı müzakirəsinə lüzum yoxdur
çox hörmətli, çox möhtərəm [rişxəndlə]

WOULD-BE : English Azerbaijani Turkish

iddiasıyla, tələbiylə [bir şeyə, nəyəsə]

WOUND : English Azerbaijani Turkish

I.
n. yara
v. yaralamaq II. wind III-in past və p.p. forması

WOVE : English Azerbaijani Turkish

weave
in past forması

WOVEN : English Azerbaijani Turkish

weave-in p.p. forması

WRAITH : English Azerbaijani Turkish

xəyal, kölgə, vahimə

WRANGLE : English Azerbaijani Turkish

n. hay-küylü mübahisə, hay-qışqırıq, mərəkə; qovğa dava, dalaşma
v. mübahisə eləmək, hay-küy salmaq, mərəkə qaldırmaq

WRANGLER : English Azerbaijani Turkish

mübahisəçi, höcətçi

WRAP : English Azerbaijani Turkish

n. pl. şal, baş şalı
v. bükmək; sarımaq, bürmələmək

WRAPPER : English Azerbaijani Turkish

1] dolama, sarıma, bükmə 2] xələt

WRAPPING : English Azerbaijani Turkish

1] dolama, sarıma, bükmə 2] sarğılıq kağız, sarğı kağızı

WRATH : English Azerbaijani Turkish

qəzəb, hiddət, acıq

WREAK : English Azerbaijani Turkish

wreak one;s anger upon smb. hirsini başqasının üstünə tökmək, ağzının acısını başqasının üstünə tökmək wreak vengeance upon smb. intiqam almaq, qisas almaq

WREATH : English Azerbaijani Turkish

1] zəncirə, hörük, çiçək hörüyü; əklil, çələng 2] topa burum [tüstünün]

WREATHE : English Azerbaijani Turkish

1] hörmək, toxumaq [çələng] 2] sarımaq, dolamaq 3] sarınmaq, dolanmaq 4] burum-burum qalxmaq, burulub qalxmaq [tüstü]