Multilingual Turkish Dictionary

English To Azerbaijani

English To Azerbaijani
WRECK : English Azerbaijani Turkish

n. 1] bədbəxt hadisə, fəlakət, cəza; məc. əlil, haldan düşmüş adam [xəstəlikdən, qocalıqdan]; he’s just a wreck of his former self o tamamilə əldən düşüb, o əlil olub qalıb ortalıqda 2] dağılmış gəminin gövdəsi
v. batırmaq, qərq etmək [gəmini]; qəza, fəlakət gətirmək, bədbəxtlik doğurmaq; məc. pozmaq, korlamaq [səhhəti, planı]

WRECKAGE : English Azerbaijani Turkish

qəzadan qalmış dağıntı, qırıntı [gəminin, təyyarənin]

WRECKER : English Azerbaijani Turkish

zərərverici, ziyankar, ziyançı

WRENCH : English Azerbaijani Turkish

n. 1] dartınma, dartma 2] burxulma, çıxıq, çıxıq yeri [ayağın və s.] 3] ağrı, iztirab; qəm, qüssə, kədər, xiffət [qəfil ayrılıq zamanı] 4] tex. qayka açarı
v. 1] qoparmaq, dartıb çıxarmaq, dartmaq 2] çıxartmaq, burxutmaq [ayağını, qolunu və s.] 3] təhrif etmək, mə;nasını dəyişdirmək [mə;nanı, faktı və s.]

WREST : English Azerbaijani Turkish

1] dartıb almaq, qapıb almaq, əlindən almaq 2] təhrif eləmək, öz xeyrinə yozmaq

WRESTLE : English Azerbaijani Turkish

v. güləşmək
n. güləş

WRETCH : English Azerbaijani Turkish

yazıq, biçarə zavallı; poor wretch 1] yazıq, bədbəxt, biçarə, zavallı 2] yaramaz, alçaq, əclaf 3] bekara, heç bir işə yaramayan, lüzumsuz 4] pis, yaman, nalayiq, iyrənc

WRIGGLE : English Azerbaijani Turkish

n. qıvrım, əyrilik, girinti-çıxıntı, dirsək
v. burulmaq, qıvrılmaq, dolama getmək; qurdalanmaq, yerində rahat oturmamaq; wriggle out of smth. boyun qaçırmaq, baş qaçırmaq, yayınmaq

WRING : English Azerbaijani Turkish

[wrung] 1] wring out sıxıb çıxartmaq, sıxmaq [paltarı, meyvənin şirəsini] 2] wring smb.;s hand kiminsə əlini bərk-bərk sıxmaq wring one;s hands qollarını, əlini qırmaq, sındırmaq 3] incitmək, ruhi əzab vermək, qəlbinə toxunmaq 4] wring smth. out of smb. kiminsə əlindən bir şeyi zorla almaq, üzünə salıb almaq

WRINKLE : English Azerbaijani Turkish

I.
n. qırış, bürüş, bürüşük
v. 1] qırışdırmaq, bürüşdürmək 2] qırışmaq, bürüşmək II. dan. faydalı məsləhət; him, işarə

WRIST-BAND : English Azerbaijani Turkish

qol köbəsi, köbə

WRIT : English Azerbaijani Turkish

hüq. əmr, sərəncam, göstəriş; iddia ərizəsi

WRITE : English Azerbaijani Turkish

[wrote; written] yazmaq

WRITE : English Azerbaijani Turkish

v [wrote; written] yazmaq

WRITE DOWN : English Azerbaijani Turkish

yazmaq, qeyd eləmək

WRITE OFF : English Azerbaijani Turkish

а] asanlıqla yazmaq, tez yazmaq, əlüstü yazmaq б] məktub göndərmək, məktub yollamaq в] ləğv eləmək; hesabdan silmək

WRITE OUT : English Azerbaijani Turkish

write out, write out in full tam köçürmək, büsbütün köçürmək

WRITE UP : English Azerbaijani Turkish

1] ətraflı təsvir eləmək 2] çox tə;rifləmək [mətbuatda]

WRITE-UP : English Azerbaijani Turkish

1] tə;rif məqaləsi, [mətbuatda] 2] qısa qəzet hesabatı

WRITER : English Azerbaijani Turkish

yazıçı; müəllif

WRITER : English Azerbaijani Turkish

n yazıçı

WRITHE : English Azerbaijani Turkish

qovrulmaq, qıvrılıb açılmaq, qıc olmaq [ağrıdan]; məc. əzab çəkmək, üzülmək, iztirab çəkmək

WRITING : English Azerbaijani Turkish

1] yazma, yazı 2] pl. ədəbi əsərlər

WRITTEN : English Azerbaijani Turkish

write-nin p.p. forması