Multilingual Turkish Dictionary

English To Azerbaijani

English To Azerbaijani
WRONG : English Azerbaijani Turkish

a. 1] ədalətsiz, yaramaz, pis 2] yanlış, səhv doğru olmayan on the wrong side of thirty [forty etc] otuz yaşından yuxarı [qırx yaşdan yuxarı]
adv. yanlış olaraq, düzgün olmayaraq; səhvən; go wrong а] düz yoldan sapmaq, yolundan çıxmaq; б] baş tutmamaq, əmələ gəlməmək; müyəssər olmamaq
n. 1] şər; yalan 2] ədalətsizlik, haqsızlıq; do wrong səhv etmək, xəta etmək; pozmaq; be in the wrong haqsız olmaq, haqlı olmamaq; pislik eləmək, yamanlıq eləmək

WROTE : English Azerbaijani Turkish

write fe;linin keçmiş qeyri-müəyyən zaman forması

WROTE : English Azerbaijani Turkish

write-in past forması

WROUGHT : English Azerbaijani Turkish

work
in past və p.p. forması

WROUGHT-UP : English Azerbaijani Turkish

həyəcanlandırılmış, gərginləşdirilmiş, hirsləndirilmiş, acıqlandırılmış

WRUNG : English Azerbaijani Turkish

wring-in past və p.p. forması

WRY : English Azerbaijani Turkish

əyri, əyilmiş

X-RAYS : English Azerbaijani Turkish

rentgen şüaları

X,X : English Azerbaijani Turkish

I. ingilis əlifbasının iyirmi dördüncü hərfi II. riyaz. iks, məchul kəmiyyət, ədəd

XENOMANIA : English Azerbaijani Turkish

əcnəbi həyat tərzinə aludəçilik

XMAS : English Azerbaijani Turkish

bax. Chrictmas

XYLONITE : English Azerbaijani Turkish

sellüloid [kino lentləri, fotoqrafiya plyonkaları və s. hazırlamaq üçün bərk elastiki və şəffaf sellüoz maddə]

XYLOPHONE : English Azerbaijani Turkish

mus. ksilofon [musiqi aləti]

Y,Y : English Azerbaijani Turkish

ingilis əlifbasının iyirmi beşinci hərfi

YACHT : English Azerbaijani Turkish

yaxta [motorlu, yaxud yelkənli yüngül gəmi, qayıq]

YANKEE : English Azerbaijani Turkish

yanki, amerikalı

YAP : English Azerbaijani Turkish

n. hürmə, vəngildəmə
v. hürmək, vəngildəmək; dan. zəvzəmək, çox danışmaq, çərənləmək

YARD : English Azerbaijani Turkish

I. 1] yard [914 sm] 2] dəniz. rey [gəmidə yelkənlərin asılması üçün üfüqi ağaclar] II. həyət

YARN : English Azerbaijani Turkish

1] iplik [toxuma üçün] 2] dan. hekayət, rəvayət, əhvalat; nağıl; lətifə

YAWL : English Azerbaijani Turkish

dəniz, yal [yük daşımaq üçün qısa və enli qayıq]

YAWN : English Azerbaijani Turkish

n. əsnəmə
v. 1] əsnəmək 2] ağzını açmaq [vəhşi heyvan]

YEA : English Azerbaijani Turkish

köhn. bax. yes

YEAR : English Azerbaijani Turkish

n il; year \[jɪə\] by year \[jɪə\] ilbəil; from year \[jɪə\] to year \[jɪə\] ildən ilə