Multilingual Turkish Dictionary

English To Azerbaijani

English To Azerbaijani
YEAR BY YEAR : English Azerbaijani Turkish

hər il, ilbəil

YEAR IN YEAR OUT : English Azerbaijani Turkish

ildən-ilə, illər keçdikcə

YEAR-BOOK : English Azerbaijani Turkish

ildə bir dəfə çıxan jurnal, qəzet və s

YEARN : English Azerbaijani Turkish

1] üzülmək, həsrət çəkmək, fikir eləmək, həsrətini çəkmək, qəribsəmək [for, after] 2] can atmaq, cəhd göstərmək [for, to]

YEAST : English Azerbaijani Turkish

maya acıtma [xəmir üçün]

YELL : English Azerbaijani Turkish

n. güclü, qulaqbatıran səs, fəryad, fəğan, şivən
v. fəryad qoparmaq, şivən qoparmaq, çığırmaq

YELLOW : English Azerbaijani Turkish

a. 1] sarı 2] vulqar, bayağı [mətbuat] 3] dan. qorxaq, ağciyər
n. sarı rəng

YELP : English Azerbaijani Turkish

n. it zəngiltisi, hürməsi
v. zəngildəmək, hürmək

YEOMAN : English Azerbaijani Turkish

tar. yomen [ingilis qvardiya əsgəri]

YEOMANRY : English Azerbaijani Turkish

xırda torpaq sahibkarları; yomenlər

YES-MAN : English Azerbaijani Turkish

dan. yaltaq, həmişə hə-hə deyən adam, bəli-bəli deyən adam

YESTERDAY : English Azerbaijani Turkish

dünən

YET : English Azerbaijani Turkish

adv. 1] hələ 2] hələ də, indi də, indiyədək 3] artıq; need you go yet? siz artıq getməlisinizmi? 4] hətta; yet more important illah da, daha da mühüm strange and yet true qəribə olsa da həqiqətə uyğundur; the largest specimen found yet əvvəlcə tapılmış nüsxədən ən böyüyü
sy. 1] lakin, ancaq, amma 2] buna baxmayaraq, bununla belə

YIDDISH : English Azerbaijani Turkish

idiş; müasir yəhudi dili

YIELD : English Azerbaijani Turkish

n 1] yığım, meyvə yığımı; məhsul 2] hasil olunan məhsulun miqdarı
v 1] hazırlamaq, istehsal etmək, hasil etmək, əldə etmək [məhsul, gəlir] 2] yol vermək, güzəştə getmək; təslim olmaq, müqavimət göstərmək

YOKE : English Azerbaijani Turkish

n. 1] boyunduruq məc. zülm, əsarət 2] çiyin ağacı [hər iki başından vedrə asıb çiyində daşımaq üçün alət] 3] yoke of oxen bir cüt qoşulmuş öküz 4] koketka [paltarın yuxarı hissəsinə büzmə şəklində tikilən quraq]
v. 1] boyunduruğa qalmaq 2] birləşdirmək, cütləşdirmək, qoşalaşdırmaq

YOKEL : English Azerbaijani Turkish

kənd adamı, kobud, qaba adamlar

YOLK : English Azerbaijani Turkish

yumurta sarısı

YONDER : English Azerbaijani Turkish

adv. bax orda, bax ordadır
a. bax odur

YORE : English Azerbaijani Turkish

[in days] of yore çoxdan, çox keçmişdə, Nuhun vaxtında

YOU : English Azerbaijani Turkish

pron sən, siz

YOU, : English Azerbaijani Turkish

[tam forma], yu [zəif forma] sən; siz [şəxs əvəzliyi]; sizə, sizi; səni, sənə

YOUNG : English Azerbaijani Turkish

a. 1] gənc, cavan 2] təcrübəsiz, naşı 3] yaxın keçmişdəki, bu günlərdəki
n. the young а] gənclər, cavanlar б] cavan heyvanlar, körpə heyvanlar