Multilingual Turkish Dictionary

English To Azerbaijani

English To Azerbaijani
ACCLAMATION : English Azerbaijani Turkish

bərk bəyənmə, xoşuna gəlmə; pl. sürəkli, gurultulu alqışlar carried by acclamation yekdilliklə, səsvermə olmadan, hamılıqla bəyənilib

ACCLIMATIZE : English Azerbaijani Turkish

iqlimə, mühitə uyğunlaşdırmaq

ACCOMMODATE : English Azerbaijani Turkish

1] uyğunlaşdırmaq, düzəltmək, quraşdırmaq, qayırmaq 2] mənzil vermək, yerlə tə;min etmək 3] tutmaq, yerləşmək a hall accommodating 500 people 500 nəfərlik zal 4] təchiz etmək 5] barışdırmaq, uyğunlaşdırmaq

ACCOMMODATING : English Azerbaijani Turkish

xoş, mehriban

ACCOMMODATION : English Azerbaijani Turkish

1] sığınacaq, bina, mənzil 2] kompromis, barışıq 3] rahatlıq accommodation train amer. bütün şəraiti olan yerli sərnişin qatarı 4] qurğu, alət, düzəltmə 5] uyğunlaşdırma, uyğunlaşdırılma

ACCOMPANY : English Azerbaijani Turkish

müşayiət etmək; mus. ahəngə uyğunlaşdırmaq, birlikdə çalmaq

ACCOMPLISE : English Azerbaijani Turkish

şərik, ortaq; cinayət yoldaşı; əlbir

ACCOMPLISH : English Azerbaijani Turkish

bitirmək, başa vurmaq, yerinə yetirmək

ACCOMPLISHED : English Azerbaijani Turkish

1] qurtarmış; 2] yaxşı təhsil almış; mədəni

ACCOMPLISHMENT : English Azerbaijani Turkish

1] bitmə; yerinə yetirilmə, başa vurulma 2] nailiyyət; yetişmə 3] təhsillilik, elmilik; ləyaqət, qədr-qiymət 4] pl. yaxşı adətlər

ACCORD : English Azerbaijani Turkish

n. 1] razılıq, icazə of one;s own accord könülü, öz razılığı ilə with one accord yekdilliklə 2] razılaşma 3] müqavilə, saziş
v. 1] imkan vermək, öhdəsinə buraxmaq accord a hearty welcome üzügülər qəbuletmə, saxlama 2] razılaşmaq

ACCORDANCE : English Azerbaijani Turkish

razılıq in accordance with uyğun olaraq, müvafiq olaraq

ACCORDING : English Azerbaijani Turkish

according as baxaraq, uyğun, uyğun olaraq, müvafiq olaraq. according to uyğun, uyğun olaraq

ACCORDINGLY : English Azerbaijani Turkish

uyğun olaraq, uyğun şəkildə; buna görə də, nəticə e;tibarı ilə

ACCORDION : English Azerbaijani Turkish

akkordion

ACCOST : English Azerbaijani Turkish

1] çevrilmək, üzünü çevirmək [bir kəsə tərəf]; sözə başlamaq [biriylə]; 2] birinə qəmiş olmaq, ilişmək

ACCOUCHEMENT ЯКУУШМАННГ : English Azerbaijani Turkish

birihəmlini yerə qoyma, doğuş

ACCOUNT : English Azerbaijani Turkish

n. 1] hesab 2] hesabat, haqq-hesab; give an account [of] təsvir etmək, hesabat vermək 3] mə;ruzə 4] faktura of no account nəzərə çarpmayan, kiçik, cüz;i on account of ucbatından, ucundan on no account heç bir halda, bilmərrə on account borca, kredit olaraq turn to account öz xeyrini güdmək take into account hesaba, haqq-hesaba almaq, nəzərdə tutmaq
v. hesablamaq, saymaq, gözdən keçirmək n hesab, miqdar; to keep account \[ə;kɑunt\]s hesab aparmaq; to take into account \[ə;kɑunt\] nəzərə almaq

ACCOUNT CURRENT : English Azerbaijani Turkish

cari hesab, gündəlik hesab

ACCOUNT FOR : English Azerbaijani Turkish

aydınlaşdırmaq

ACCOUNTABLE : English Azerbaijani Turkish

1] məs;ul, hesabat verməli olan 2] anladıla bilən, izah edilə bilən

ACCOUNTANT : English Azerbaijani Turkish

mühasib, hesabdar

ACCREDIT : English Azerbaijani Turkish

1] səlahiyyət vermək, vəkil etmək [səfəri və s.] 2] əlavə yazmaq, artırmaq, ayağına yazmaq

ACCRETION : English Azerbaijani Turkish

1] artım, çoxalma; 2] geol. torpaq yığını

ACCRUE : English Azerbaijani Turkish

artmaq, çoxalmaq, toplanmaq [xüs. faiz]