Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇÜ

ÜÇÜ : Arin Turkish Etimology Dictionary

üçəv

UCU : Turuz Dictionary

-ucu çəngəlli balıq avlama qarğı (qıca. neyzə çeşiti): çıpqın
ucu ilməkli, ilgəkli, yağlı, yaxud qayqan uzun ip, sicim: kəmənd. gəmənt. salqa. çalqa. çilgə. girik. çalma. çəlmə. dalma. dəlmə. nərsiyə keçirildiyilib çəkəndə sıxıştırır. avlamada, asmada işlənilir.
çıpqının sivri ucu: gəmənğ. (çıpqın: ucu çəngəlli balıq avlama qarğı (qıca. neyzə) çeşiti).
hər çeşit ucu əğri arac: gir. gəlbəri. gərəvi. gələvi.
malqara, ya başqa nərsəni tutmaq üçün ucu alqalı (həlqəli) uzun ip: gəmət. kəmət. kəmənd. girik.
nərsəni asmaq üçün ucu çəngəlli dəmir, ağac: gərüc. asma.
ucu çəngəlli sırıqla yuxarıda olan nərsəni dərmək, almaq, götürmək: gəgəmək.
ucu əğri ağac: gəlbərən. gəlbərə. gəlbəri. gəlvəc. gir. kovuq. koğuq. ağacdan yemiş dəğməyə, dərindən nərsəni çəkib çıxarmaq üçün ucu əğri, çəngəlli, qapcaqlı sırıq.
ucu əğri sırıq, çubuq: kəsi. qəysi. qaysı. kovuq. koğuq.
ucu yeyilib qıssalmaq: kəmçilmək.
bu süpürgə iyicə kəmçiyib.
bir ucu sivri, ötəkisi yassı, qaşığa oxşar, iki arşın uzunluğunda olub, arı kovanından bal almağa yarar arac: kəsgi. kəsəcək.
ucu yassı başmaqçı piçağı: kəsgi. kərən. gəzən.
ağacdan yemiş dəğməyə, dərindən nərsəni çəkib çıxarmaq üçün ucu əğri, çəngəlli, qapcaqlı sırıq: gəlbərən. gəlbərə. gəlbəri. gəlvəc. gir. kovuq. koğuq. ucu əğri ağac.
ucu iti, üçgən biçimli, oyma çatal, qələm: geçidırnağı.
yazmaq, cızmaq, yonmaq oymaq üçün ucu iti, sivri, kəsgin arac: qələm. çatal. sağu.
başmaq, çarıq tikmədə işlənən ucu sivri, iki çatallı arac: gəzləgic.
bir ucu dalıya doğru əğrilmiş düzülü nərsələr: qıvqıq. qıyqıq. qıvqac. qıvaç. qavqıc. qıvıq. qayıq. qıqac. qıyqac. qıyaç. qayqıc. qayqıq. qıyıq. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş. əğri. əyri. kəc. çəpəki. müvərrəb.
nərsənin alt, dal başı, ucu: qıç. ayaq.
soyuqdan qıçlarım dondu.
çox illər öncə qıçımın başbarmağın soyuq vurdu

UCU : Turuz Dictionary

-ucu iti, götü deşik. (tapmaca). (iğnə)

UCU : Turuz Dictionary

-ucu dik, yekə, pərəli burun: danqayğan. (danqayğan: qırqı burun).
neçə ucu bir araya gətirən, birgəşdirən nərsə: top. ocaq.
hər nəyin yoğun ucu: topaç. qısıldaq.
toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri, çəngəlli şiş, biz: tığ. geçi. ilmək. kiltə. kitlə. çitlə.
ucu çəngəlli toxuma şişi, mili: qılıq. qılqıq. tığ. qırıq.
ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın, qaba, gön kimi nərsələri tikməkdə işlənən biz çeşiti: tığ. qazma tığı. başmaqçı bizi.
ucu sivri, biz nərsə: dal.
ucu sivri, iti, inci: sovun. sovan. savun. savan.
dağın ucu: dağın ucquru.
dirək, sutun ucu: bağana ucquru.
ucu ucunda: ən ucunda. (uc: göt)

UCU : Turuz Dictionary

-darax ucu: hər nəyin ən yaxcısı, üzdə qalanı, yaxcısı. (#
darax dibi: hər nəyin ən altda qalanı, kötük töküyü, pisi)

UCU : Turuz Dictionary

-dərinliyin dibi, hündürlüyün ucu var, hər birnəyin sonu var. ¶-burda şaxır qılıcı, orda çınlır ucu. (tapmaca) (ıldırım). ¶-qələm ucu: cük

UCU : Turuz Dictionary

-ətək ucu yanan, ürək başı yanan var

UCU : Turuz Dictionary

-göz ucu: çalagöz. ¶-ucu çovlu, dik qulaq: qamış qulaq. qayçı qulaq (at qulağı)

UCU : Turuz Dictionary

-uzun ipində ucu var!

UCU : Turuz Dictionary


ucu əğri çubuq: çovqan < çevgən > çuqan. çovqan. çövgən. çuvqan. kovuq. koğuq. çənğməl. çəğməl.
ucu iti olan: çivi. (< sivi)

UCU : Turuz Dictionary


damın ucu: dambaşı.
sevgi gücü, üstəlik ucu. (üstəlik ucu: qələbə açarı, rəmzi).
ucu dışarı qalxıq burun, buğ:-çənbər burun.
çömçə burun.
çənbər buğ.
çömçə buğ

UCU : Turuz Dictionary

-göz ucu ilə bax: qaraş!. baxış!. bir göz yetir.
göz ucu ilə baxma: qaraş. baxış.
bir qaraş yetdi tutsun ürəyin.
o baxışdan saçan qov.
uzunsov, somurt biçili, uca, ucu sivri börk:. qalqayı. qallayı. qoğuzi. qoğız. qoğzı. qoynıq. qoynuq. sorqut. sort

UÇU : Turuz Dictionary

qalxı. götürü. depart.
uçu çanı dəğişmiş.¶-uçu sanı. (pərvaz şumarəsi).¶-uçu sanı: uçma şumarısi

ÜÇÜ : Turuz Dictionary


yorqunluq, təklik qocalıq, birləşib üçü bükər yigit belini.
yorqunluq, təklik, qocalıq üçü , birləşsə bükər kişi belini

ÜÇÜ : Turuz Dictionary

-qonaqlıq üçü, köç günü. (qonaq üç gün olur)

ÜÇÜ : Turuz Dictionary

-üçü birgə: üçbir

UCU : Turuz Dictionary

-ucu çəngəlli balıq avlama qarğı (qıca. neyzə çeşiti): çıpqın
ucu ilməkli, ilgəkli, yağlı, yaxud qayqan uzun ip, sicim: kəmənd. gəmənt. salqa. çalqa. çilgə. girik. çalma. çəlmə. dalma. dəlmə. nərsiyə keçirildiyilib çəkəndə sıxıştırır. avlamada, asmada işlənilir.
çıpqının sivri ucu: gəmənğ. (çıpqın: ucu çəngəlli balıq avlama qarğı (qıca. neyzə) çeşiti).
hər çeşit ucu əğri arac: gir. gəlbəri. gərəvi. gələvi.
malqara, ya başqa nərsəni tutmaq üçün ucu alqalı (həlqəli) uzun ip: gəmət. kəmət. kəmənd. girik.
nərsəni asmaq üçün ucu çəngəlli dəmir, ağac: gərüc. asma.
ucu çəngəlli sırıqla yuxarıda olan nərsəni dərmək, almaq, götürmək: gəgəmək.
ucu əğri ağac: gəlbərən. gəlbərə. gəlbəri. gəlvəc. gir. kovuq. koğuq. ağacdan yemiş dəğməyə, dərindən nərsəni çəkib çıxarmaq üçün ucu əğri, çəngəlli, qapcaqlı sırıq.
ucu əğri sırıq, çubuq: kəsi. qəysi. qaysı. kovuq. koğuq.
ucu yeyilib qıssalmaq: kəmçilmək.
bu süpürgə iyicə kəmçiyib.
bir ucu sivri, ötəkisi yassı, qaşığa oxşar, iki arşın uzunluğunda olub, arı kovanından bal almağa yarar arac: kəsgi. kəsəcək.
ucu yassı başmaqçı piçağı: kəsgi. kərən. gəzən.
ağacdan yemiş dəğməyə, dərindən nərsəni çəkib çıxarmaq üçün ucu əğri, çəngəlli, qapcaqlı sırıq: gəlbərən. gəlbərə. gəlbəri. gəlvəc. gir. kovuq. koğuq. ucu əğri ağac.
ucu iti, üçgən biçimli, oyma çatal, qələm: geçidırnağı.
yazmaq, cızmaq, yonmaq oymaq üçün ucu iti, sivri, kəsgin arac: qələm. çatal. sağu.
başmaq, çarıq tikmədə işlənən ucu sivri, iki çatallı arac: gəzləgic.
bir ucu dalıya doğru əğrilmiş düzülü nərsələr: qıvqıq. qıyqıq. qıvqac. qıvaç. qavqıc. qıvıq. qayıq. qıqac. qıyqac. qıyaç. qayqıc. qayqıq. qıyıq. qıysım. qıysar. qıysır. göğüş. gövüş. köğüş. kövüş. əğri. əyri. kəc. çəpəki. müvərrəb.
nərsənin alt, dal başı, ucu: qıç. ayaq.
soyuqdan qıçlarım dondu.
çox illər öncə qıçımın başbarmağın soyuq vurdu

UCU : Turuz Dictionary

-ucu iti, götü deşik. (tapmaca). (iğnə)

UCU : Turuz Dictionary

-ucu dik, yekə, pərəli burun: danqayğan. (danqayğan: qırqı burun).
neçə ucu bir araya gətirən, birgəşdirən nərsə: top. ocaq.
hər nəyin yoğun ucu: topaç. qısıldaq.
toxuma, hörmə işlərdə işlənən ucu əğri, çəngəlli şiş, biz: tığ. geçi. ilmək. kiltə. kitlə. çitlə.
ucu çəngəlli toxuma şişi, mili: qılıq. qılqıq. tığ. qırıq.
ucu iti, ucunun arxası dişli olub, qalın, qaba, gön kimi nərsələri tikməkdə işlənən biz çeşiti: tığ. qazma tığı. başmaqçı bizi.
ucu sivri, biz nərsə: dal.
ucu sivri, iti, inci: sovun. sovan. savun. savan.
dağın ucu: dağın ucquru.
dirək, sutun ucu: bağana ucquru.
ucu ucunda: ən ucunda. (uc: göt)

UCU : Turuz Dictionary

-darax ucu: hər nəyin ən yaxcısı, üzdə qalanı, yaxcısı. (#
darax dibi: hər nəyin ən altda qalanı, kötük töküyü, pisi)

UCU : Turuz Dictionary

-dərinliyin dibi, hündürlüyün ucu var, hər birnəyin sonu var. ¶-burda şaxır qılıcı, orda çınlır ucu. (tapmaca) (ıldırım). ¶-qələm ucu: cük

UCU : Turuz Dictionary

-ətək ucu yanan, ürək başı yanan var

UCU : Turuz Dictionary

-göz ucu: çalagöz. ¶-ucu çovlu, dik qulaq: qamış qulaq. qayçı qulaq (at qulağı)

UCU : Turuz Dictionary

-uzun ipində ucu var!

UCU : Turuz Dictionary


ucu əğri çubuq: çovqan < çevgən > çuqan. çovqan. çövgən. çuvqan. kovuq. koğuq. çənğməl. çəğməl.
ucu iti olan: çivi. (< sivi)

UCU : Turuz Dictionary


damın ucu: dambaşı.
sevgi gücü, üstəlik ucu. (üstəlik ucu: qələbə açarı, rəmzi).
ucu dışarı qalxıq burun, buğ:-çənbər burun.
çömçə burun.
çənbər buğ.
çömçə buğ

UCU : Turuz Dictionary

-göz ucu ilə bax: qaraş!. baxış!. bir göz yetir.
göz ucu ilə baxma: qaraş. baxış.
bir qaraş yetdi tutsun ürəyin.
o baxışdan saçan qov.
uzunsov, somurt biçili, uca, ucu sivri börk:. qalqayı. qallayı. qoğuzi. qoğız. qoğzı. qoynıq. qoynuq. sorqut. sort

UÇU : Turuz Dictionary

qalxı. götürü. depart.
uçu çanı dəğişmiş.¶-uçu sanı. (pərvaz şumarəsi).¶-uçu sanı: uçma şumarısi

ÜÇÜ : Turuz Dictionary


yorqunluq, təklik qocalıq, birləşib üçü bükər yigit belini.
yorqunluq, təklik, qocalıq üçü , birləşsə bükər kişi belini

ÜÇÜ : Turuz Dictionary

-qonaqlıq üçü, köç günü. (qonaq üç gün olur)

ÜÇÜ : Turuz Dictionary

-üçü birgə: üçbir

ucu : تورکجه تورکجه

[اؤزل آد]میانا دا داغ آدی{اوُج+اوُ، اوُج و زیروه}